AKTUALNOŚCI

Układ urbanistyczny Piaseczna trafi do rejestru zabytków?

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych historycznego układu urbanistycznego Piaseczna.

Historyczny, XV-wieczny układ przestrzenny miasta lokacyjnego został w znacznej części zachowany do dnia dzisiejszego. Główny średniowieczny ciąg komunikacyjny – z Warszawy do Grójca i Tarczyna przebiegał po obecnych ulicach Warszawskiej i Sierakowskiego. Do dziś zachowany został podział na działki, wraz z ulica gospodarczą prowadzącą za posesjami. W 1825 roku nastąpiło przebicie przez teren miasta, w tym rynku, nowej szosy prowadzącej do Warszawy. Rynek (Plac Piłsudskiego) zachował jednak swoje proporcje. Zachowany jest także dawny układ ulic: Sierakowskiego, Kościuszki, Kilińskiego i Żeromskiego.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od dnia wszczęcia postępowania wstrzymane są wszelkie prace konserwatorskie, roboty budowlane i inne działania, które mogłyby wpłynąć na wygląd zabytku.

Przypomnijmy, że niedawno Małopolski wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych średniowieczny układ urbanistyczny Nowego Targu.