AKTUALNOŚCI

add_data

add_data

Rys. 3. Podłączanie usługi WMS za pośrednictwem Add Data oraz poprzez aplikację ArcCatalog.