AKTUALNOŚCI

Trwa konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego

Jeszcze do 25 sierpnia będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów zakładających podniesienie kompetencji łącznie co najmniej 1500 pracowników administracji publicznej zajmujących się planowaniem przestrzennym w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. Przedmiotem szkoleń będzie zastosowanie technologii informacyjnych niezbędnych do wdrażania i prowadzenia infrastruktury informacji przestrzennej w jednostkach administracji publicznej, oraz w zakresie użytkowania komponentów infrastruktury informacji przestrzennej i współdziałania organów administracji zaangażowanych w procesy planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa. Szkolenia będą uwzględniały powyższą tematykę w kontekście:

 • użytkowania danych przestrzennych (szkolenie ramowe)
 • tworzenia i użytkowania danych przestrzennych (szkolenie specjalistyczne)

Założono, że w ramach konkursu zostaną wyłonione dwa projekty: jeden dotyczący szkoleń ramowych oraz jeden dotyczący szkoleń specjalistycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej
 • urzędy wojewódzkie

Więcej informacji oraz regulamin konkursu