Toruń z nowym studium. Radni przyjęli projekt

Radni Torunia przyjęli w czwartek nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Moc traci dokument z maja 2006 roku.

Toruń Studium 2006

Dokument z 2006 roku (na grafice) utraci moc na rzecz nowego dokumentu, przyjętego 25 stycznia 2018 | graf. UM Toruń

W nowym Studium przeprowadzony został szczegółowy bilans terenów pod zabudowę, do czego zobowiązuje zmieniona prawie trzy lata temu ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym ponad 200-tysięcznym mieście wskazano nowe tereny pod pod zabudowę dla ok. 35 tys. mieszkańców. Prognozy dla miasta nie są jednak tak optymistyczne.

Wśród założeń nowego dokumentu jest zwiększenie znaczenia zagospodarowywania terenów poprzemysłowych dla nowych celów, także mieszkaniowych. W rejonach, gdzie funkcja przemysłowa jest wygaszana,pojawiać mają funkcje usługowe czy towarzyszące działalności produkcyjnej. Wzrośnie też powierzchnia obszarów przeznaczona na cele handlowe. Rozwój terenów zielonych ma następować wzdłuż klinów zieleni, wchodzących od zielonego pierścienia wokół miasta do centrum. Dodatkowo Studium podtrzymuje pierścień zieleni wokół Starego Miasta, pierścień forteczny oraz pasy zieleni wzdłuż Wisły.

Projekt aktualizuje zasady i kierunku rozwoju Torunia. Przez 12 lat nastąpiły m.in. zmiany prawne, przyjęcie nowych dokumentów na szczeblu państwowym czy wojewódzkim, zmiany w układzie drogowym czy zwiększenie roli rzeki Wisły w funkcjonowaniu miasta. Przyjęty dokument uwzględnia także m.in. uwarunkowania powodziowe na podstawie nowych map. Prace nad dokumentem rozpoczęto już w 2009 roku. Wyłożenia do publicznego wglądu nastąpiły kolejno: siedem i osiem lat później – jesienią 2016 i jesienią 2017 roku.