Tarnobrzeg z nowym studium

Radni Tarnobrzega przyjęli ostatniego dnia czerwca nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Poprzednie studium zostało uchwalone przez Radę Miasta w 2009 roku. Nowy dokument wymagał zmian związanych z przekształceniami struktury przemysłu i rosnącą rolą turystyki oraz zmianami przepisów prawa. Przystąpienie do sporządzenia nowego studium nastąpiło jesienią 2012 roku.

Tarnobrzeg 2

Wyłożenie do wglądu studium nastąpiło jesienią 2015 roku. Mieszkańcy zgłosili do projektu 77 uwag, z czego pozytywnie rozpatrzono 51. Ponowne wyłożenie, związane wejściem w życie ustawy o rewitalizacji, nastąpiło wiosną tego roku, a mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do 16 maja, o czym informowaliśmy w zakładce „Procedura” (grafika poniżej).

Tarnobrzeg

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną gminy. Tarnobrzeg zamierza teraz przystąpić do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.