AKTUALNOŚCI

Szczecin z nowym Studium

Radni w Szczecinie przyjęli projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Dokument określa ramy rozwoju miasta do 2050 roku.

Wycinek nowego Studium Szczecina, przyjętego w kwietniu 2022 roku

Wycinek nowego Studium Szczecina, przyjętego w kwietniu 2022 roku

Aktualizację Studium przygotowano na podstawie uchwały nr z dnia 28 lutego 2017 roku. Jest aktualizacją Studium z 2012 roku. Nowe Studium miasta Szczecin sięga perspektywy 2050 roku. Jeśli sprawdzą się prognozy demografów, wówczas w stolicy województwa zachodniopomorskiego mieszkać będzie 380 tysięcy osób. Potrzeby zabudowy mieszkaniowej potrzeby do roku 2050 są szacowane na 68 tys. mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej od 6,12 mln m2 do 9,18 mln m2. Dokument obejmuje obszar gminy w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem obszarów morskich wód wewnętrznych.

Wśród celów Studium znajdziemy m.in. przeznaczenie pod zabudowę w pierwszej kolejności terenów uzbrojonych, w obszarze zwartej zabudowy lub objętymi planami miejscowymi. Planowana jest m.in. wielkoprzestrzenna reurbanizacja wysp Międzyodrza i obszarów okołolotniskowych, rewitalizacja (“odbudowa”) terenów staromiejskich i śródmiejskich oraz koncentrację zabudowy w obszarze lewobrzeża, objętym obwodową linią kolejową. Reurbanizacja wysp Międzyodrza nie ma jednak oznaczać likwidacji przemysłu – Studium wyznacza też tereny pod inwestycje produkcyjno-usługowe. Usługi mają zajmować około 10% powierzchni administracyjnej miasta, a tereny pod produkcję – około 1,5%.

Studium wskazuje, że realizacja infrastruktury wymagającej wysokich nakładów, czyli m.in. osiedli podmiejskich, będzie odłożona na okres od 10 do 20 lat, a priorytetem będzie inwestowanie w rozwiązania służące jak największej liczbie mieszkańców w obszarze zwartej zabudowy lub w obszarach objętych obowiązującymi planami miejscowymi. Nakłady z budżetu na infrastrukturę mogą wynieść do 2050 roku około 12 mld złotych.

Osiedlana obrzeżach miasta osiągają relatywnie niższe wskaźniki jakości życia. Zabudowa w niewielkiej liczbie może się tu pojawiać z powodu bardzo niskich cen gruntów, co będąc atutem w momencie nabycia nieruchomości, szybko staje się stałym obciążeniem z powodów kosztów końcowych użytkowania

‘- czytamy w dokumencie

Priorytet w przestrzeniach publicznych miasta mają mieć piesi i rowerzyści. W obszarze Śródmieścia ograniczony ma być transport samochodowy indywidualny, przy jednoczesnym nadawaniu priorytetu transportowi publicznemu. Miasto chce dążyć do obniżenia transportochłonności miasta i jego ogólnej energochłonności i emisyjności. Wprowadzone zostały m.in. trzy strefy dotyczące wskaźników miejsc postojowych.

Wycinek nowego Studium Szczecina, przyjętego w kwietniu 2022 roku

Wycinek nowego Studium Szczecina, przyjętego w kwietniu 2022 roku

Prekonsultacje odbywały się wiosną 2021 roku, a wyłożenie projektu trwało od 1 do 23 grudnia. Terminy te krytykowali radni z PiS którzy sprzeciwili się przyjęciu projektu.

Z projektem zapoznać można się tutaj (uwaga: duży plik).