Słupsk: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych

W środę 27 maja 2015 Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku ogłosił konkurs na opracowanie otwartego, jednoetapowego, studialnego konkursu, którego przedmiotem jest opracowanie urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.

zdj_kol

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego będącego odpowiedzią na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Uczestnikami konkursu mogą być:

 • osoby fizyczne posiadające wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymujące się tytułem magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta,
 • osoby prawne, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem,
 • a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie).

 Kryteria oceny prac konkursowych:

 • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zabudowy dworców i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
 • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy dworców,
 • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
 • potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
 • ekonomika.

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Terminy:

 • 27.05.2015 r. – Ogłoszenie konkursu
 • do 15.06.2015 r. – Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
 • do 27.07.2015 r. godz. 14:00 – Termin składania prac konkursowych
 • 07.08.201 5 r. –Ogłoszenie wyników konkursu

Rodzaj i wysokość nagród:

I NAGRODA: 50 000 zł – nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
II NAGRODA: 25 000 zł – nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów,
III NAGRODA: 10 000 zł – nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów,
3 WYRÓŻNIENIA – w postaci publikacji portfolio Uczestnika konkursu w czasopiśmie ARCH.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Skład Sądu Konkursowego:

mgr inż. arch. Zbigniew Maćków – Przewodniczący Sądu
mgr inż. arch. Beata Samborska – Sędzia referent
mgr inż. arch. Marek Perepeczo – Sędzia
mgr inż. arch. Jerzy Skołysz – Sędzia
mgr inż. Marek Biernacki – Sędzia
mgr inż. arch. Piotr Daczkowski – Sędzia
mgr Robert Linkiewicz – Sędzia
mgr inż. arch. Bartosz Szubski – Sędzia
mgr inż. arch. Mirosław Zwolski – Zastępca sędziego
mgr Marcin Grzybiński – Zastępca sędziego

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/slupsk.