Seminarium eksperckie – Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje delimitacji – Gdańsk, 13.05.2016r

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r.  o związkach metropolitalnych (Dz.U. poz. 1890). Definiuje ona związek  metropolitalny jako zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego  danego obszaru metropolitalnego. Kompetencją Rady Ministrów jest  tworzenie w poszczególnych obszarach metropolitalnych związków.  Utworzenie związku muszą jednak poprzedzić prace delimitacyjne  i sankcjonujące je regulacje prawne, wydane w formie rozporządzenia.  To bowiem Rada Ministrów ustala granice obszarów metropolitalnych  na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie  gmin, wchodzących w skład obszarów metropolitalnych.

IM_SE_MET- slajd

Analiza aktów planowania strategicznego i przestrzennego, m.in.  Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 czy  planów zagospodarowania przestrzennego województw, prowadzi  do wniosku, że brakuje jednolitej i spójnej polityki metropolitalnej  państwa i jej istotnego komponentu – koncepcji delimitacji obszarów  metropolitalnych. I tym właśnie zagadnieniom poświęcone będzie  niniejsze seminarium.

Seminarium jest kierowane w szczególności do przedstawicieli  instytucji rządowych i samorządowych, a także do środowisk nauki  oraz organizacji pozarządowych. Udział w seminarium potwierdził  Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska i Prezes Zarządu  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oraz Michał Glaser,  Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.  Zapraszamy serdecznie!