AKTUALNOŚCI

Sejm pracuje nad ustawą o elektrowniach wiatrowych

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu, posłowie obradują nad przyszłością ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Sejm przeprowadził wczoraj drugie czytanie projektu zgłoszonego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Określać ma on warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie takich instalacji. Autorzy projektu tłumaczą, że wynika on z niedostatecznych regulacji prawnych, licznych konfliktów między mieszkańcami, gminami i inwestorami oraz z zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Elektrownia wiatrowa w Gnieżdżewie | fot. kkic (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-2.5

Elektrownia wiatrowa w Gnieżdżewie | fot. kkic (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-2.5

Projekt ma wprowadzić definicję elektrowni wiatrowej (budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) i dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW. Ich instalacja będzie możliwa wyłącznie w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Elektrownia będzie mogła powstać w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Plany miejscowe sporządzane będą musiały być dla co najmniej takiego obszaru.

Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:
1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej
– jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).
2. Odległość, o której mowa w ust. 1, wymagana jest również przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) oraz od leśnych kompleksów promocyjnych, o których mowa w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), przy czym ustanawianie tych form ochrony przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych nie wymaga zachowania odległości o której mowa w ust. 1.
3. Odległość, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Pierwsze czytanie ustawy odbyło się w marcu. Następnie posłowie zasiadający w Komisji Infrastruktury zasugerowali poprawki, które między innymi umożliwiają budowę domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie jednak możliwa rozbudowa elektrowni, które nie spełniają kryterium odległości.

Po wczorajszym drugim czytaniu, ustawa trafiła ponownie do Komisji Infrastruktury. Wcześniej Komisja zdecydowała, aby gminy miały 12 miesięcy na uchwalenie planów miejscowych dla terenów ze zlokalizowanymi elektrowniami wiatrowymi, gdzie miałaby powstać nowa zabudowa mieszkaniowa. Po dzisiejszych obradach posłowie zdecydowali o wydłużeniu tego okresu do 36 miesięcy. Podsumowując, komisja odrzuciła wszystkie poprawki klubu Kukiz’15 i przyjęła poprawki klubu PiS. Ustawa wejść ma w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Podczas tego posiedzenia posłowie mają pracować również nad zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii.