Rząd planuje zmiany w opłatach za warunki zabudowy

fot. Maksym Kozlenko | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0

Rząd szykuje nowe regulacje mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków epidemii COVID-19. Tarcza antykryzysowa będzie dotyczyć samorządów.

Planowane zmiany dotyczyć będą m.in. opłatom skarbowym za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, za wydanie tzw. WZ-ki pobierana jest opłata 107 zł. Przeniesienie decyzji na inną osobę kosztuje 56 zł. Jednakże czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wzrosnąć ma do 598 zł – niezależnie od typu zabudowy. Zwolnieni z uiszczenia opłaty będą właściciele oraz użytkownicy wieczyści terenu, którego dotyczyć będzie planowana inwestycja.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. wydano w całym kraju ponad 146 tysięcy decyzji o warunkach zabudowy. Ponad 102 tysiące dotyczyły zabudowy mieszkaniowej – zostały wydane bez opłat.

Celem ustawodawcy jest zmniejszenie liczby wydawanych decyzji, ograniczenie spekulacji gruntami i konfliktów powstających przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Proponowane „samofinansowanie” się wydawanych WZ-ek w niewielkim stopniu mogą poprawić stan budżetu gminy. Cały czas czekamy na kilkukrotnie zapowiadane systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym, które dadzą długofalowe, wymierne skutki także w sferze finansów.