AKTUALNOŚCI

Rząd liberalizuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach

Nieruchomości rolne, położone w granicach administracyjnych miast nie będą podlegały zapisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – mówi projekt ustawy przyjęty przez rząd.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd. Zgodnie z przyjętą wersją projektu zliberalizowane mają zostać przepisy dotyczące sprzedaży gruntów. Osoby, które nie są rolnikami będą mogły kupić grunty, które przynajmniej w 70% powierzchni są stawami rybnymi, czy działki o powierzchni do 1 ha.

Wrocław

Wrocław

Obecne przepisy pozwalają na zakup działek o powierzchni maksymalnej 0,3 ha. Zapis ten wprowadziła ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ustawa, przyjęta w kwietniu 2016 roku. Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego opisywaliśmy wtedy ją w następujący sposób:

Ustawa może mieć wpływ na rozwój polskich miast. Jej zapisy nie zlikwidują zjawiska rozpraszania się zabudowy jednak pośrednio mogą wyhamować proces suburbanizacji oraz rozlewu zabudowy na działki podmiejskie. Co prawda inwestorzy i deweloperzy od początku maja nie będą mogli kupować nowych, powyżej 0,3 hektara, jednak działki już posiadane przez inwestorów będą mogły być odralniane i zabudowywane.  Dodatkowo wiele samorządów uchwaliło już plany zagospodarowania dla obszarów niezabudowanych, na obrzeżach miast. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2012 roku, gminy w uchwalonych planach miejscowych wyznaczyły tereny zabudowy o chłonności 77 milionów ludzi. Wprowadzenie zakazów może nie poskutkować zahamowaniem suburbanizacji ale nakierowaniem jej na obszary z już uchwalonymi planami.

Ułatwienie sprzedaży nieruchomości rolnych w miastach

Dodatkowo wyłączone zostanie stosowanie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w odniesieniu do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Obecnie zbycie nieruchomości rolnej jest możliwe, gdy planowana jest lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej. Całkowite wyłączenie nieruchomości rolnych z terenów miast ma wynikać z “faktu przeznaczenia takich nieruchomości, co do zasady do zainwestowania miejskiego, w szczególności pod budownictwo mieszkaniowe, czy też inwestycje towarzyszące“. Obrót nieruchomościami rolnymi w miastach pozwolić ma na wprowadzenie na rynek gruntów budowlanych dodatkowych przestrzeni w miastach.

Wszystkie postępowania we wszczętych i niezakończonych sprawach dotyczących wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnych, zarówno dla nieruchomości w granicach administracyjnych miast, jak i tych o powierzchni poniżej 1 hektara, mają zostać umorzone.