Rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych zaprezentowane

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu rozporządzenia ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Uwagi do projektu rozporządzenia można nadsyłać do połowy lipca.

Wycinek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Katowic

Rozporządzenie jest skutkiem nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, która znowelizuje również ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy wejdą w życie 31 października 2020 roku. Utworzenie tych zbiorów nastąpić ma do końca kwietnia 2022 roku.

Zmiana przepisów wprowadzi obowiązek tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Obejmie wszystkie rodzaje obecnie sporządzanych aktów:

 • planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (PZPW)
 • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (RSZM)
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUIKZP)
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji oraz miejscowego planu odbudowy (MPZP)

Dodajmy, że wybrane dokumenty mogą w najbliższym czasie zniknąć z polskiego systemu planowania przestrzennego, jeśli przyjęty zostanie zaprezentowany projekt zmiany ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju. Zapowiedź taka dotyczy m.in. dokumentów na poziomie regionalnym i krajowym.

Poza klasyfikacją dokumentów, projekt rozporządzenia uszczegóławia, jakie dane będą musiały być gromadzone o akcie planowania przestrzennego, częściach rysunkowych oraz dokumentach powiązanych, w tym::

 • klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych i prowadzonych w ramach tematu
  zagospodarowanie przestrzenne;
 • typy i atrybuty obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy kodowe;
 • powiązania pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe, przestrzenne
  i topologiczne;
 • ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji);
 • sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego;
 • układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów;
 • formaty danych udostępniania zbioru;
 • strukturę i zakres metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie
  zagospodarowania przestrzennego.

Informacje te znajdziemy w  załącznikach do projektu. Rysunki mają mieć formę rastrów z nadaną georeferencją wraz z metadanymi.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że “zakres i struktura metadanych wskazanych w załączniku stanowi dostosowanie profilu metadanych INSPIRE do uwarunkowań wynikających z polskiego systemu planowania przestrzennego”. Planowany termin przyjęcia projektu to czwarty kwartał tego roku.