Rewitalizacja trafi pod obowiązki Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Prace związane z rewitalizacją mają przejść pod zakres obowiązków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Przed 2015 rokiem zarówno rewitalizacja jak i budownictwo oraz planowanie przestrzenne znajdowały się w zakresie obowiązków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wraz z podziałem MIR, nastąpił również podział zadań, a rewitalizacja znajdowała się w zakresie obowiązków Ministerstwa Rozwoju. Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę przesuwa obowiązki związane z rewitalizacją pod ministerstwo odpowiednie dla działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.  Polityka miejską oraz koordynacja programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo wciąż będzie przyporządkowana działowi “rozwój regionalny”.

Dodatkowo ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wraz z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa możliwość określenia rozporządzenia w sprawie “kryteriów i wskaźników dla obszarów rewitalizacji umożliwiających finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk”. Opozycja podczas prac sejmu część posłów opozycji ostrzegała, że zapisy te pozwalają ministerstwom ingerować w zapisy dokumentów tworzonych przez samorządy (m.in. gminnych programów rewitalizacji) i pozwolą odbierać samorządom możliwość decydowania o przebiegu rewitalizacji. Ministerstwo odpiera, że wydanie takiego rozporządzenia jest jedynie opcjonalne.

Ustawa określa również nowy organ właściwy do wydania rozporządzenia określającego wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok – ministerstwo właściwe do spraw zdrowia w porozumieniu z ministerstwem właściwym do spraw środowiska. Wspomniane  zapisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.