Radni uchwalili nowe Studium Wrocławia

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej , w czwartek 11 stycznia, wrocławscy radni przyjęli nowe Studium.

Wycinek z nowego Studium Wrocławia

Prace nad studium trwały od lata 2014 roku. Jak zapewniają twórcy dokumentu: “uwzględnione zostały najnowsze trendy i oczekiwania mieszkańców. Na pierwszym miejscu stawiają warunki i jakość życia mieszkańców, w centrum polityki miejskiej jest człowiek“. O około 1000 hektarów powiększono powierzchnię planowanych terenów zielonych. Studiu ma traktować zieleń na równi z innymi formami zagospodarowania terenu. Podkreślona ma być również rola rzek w strukturze miasta, jako “szkieletu”. Studium wyznacza 8 stylów zamieszkania o zróżnicowanych formach zabudowy. Wrocław ma stosować ideę miasta zwartego, w którym przestrzenie publiczne integrować będą społeczność oraz poprawiać jakość życia.

Radni przyjęli “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” na pierwszej sesji w 2018 roku. 22 z nich było za przyjęciem dokumentu, 1 przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Zastąpi ono poprzedni dokument, uchwalony w 2010 roku. W dokumencie określono 9 ogólnomiejskich polityk przestrzennych: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie Publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność oraz Infrastruktura. Całe miasto podzielono na 101 jednostek, każde z indywidualną kartą.

Z dokumentem oraz załącznikami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej wrocławskiego magistratu.

Procedura planistyczna w polskich miastach

Na tej samej sesji odbyło się głosowanie nad Strategią Rozwoju Wrocławia do roku 2030. Poprzednia strategia miasta pochodzi z 2006 r. Według strategii promowany powinien być transport zbiorowy i samochody elektryczne. Część ta podlegała krytyce części radnych, w tym m.in. zapisy o wprowadzaniu stref budownictwa mieszkaniowego bez samochodu własnościowego. Strategia skierowana została do prac komisji.