AKTUALNOŚCI

Przyjęto senackie poprawki do ustawy krajobrazowej!

Data 24 kwietnia 2015 staje się punktem zwrotnym w wyglądzie polskich miast. Sejm zatwierdził poprawki do ustawy krajobrazowej zaproponowane przez Senat.

Późnym wieczorem 23 kwietnia połączone Komisje Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kultury i Środków Przekazu przedstawiły sprawozdanie na temat zmian zaproponowanych przez Senat. Komisje rekomendowały by wszystkie 31 poprawek przyjąć.

Posłowie, głosami koalicji PO i PSL, zatwierdzili propozycje wyższej izby parlamentu. Ustawa otrzymała w ten sposób realne narzędzia, którymi będzie można egzekwować jej zapisy. Najważniejsza jest możliwość wyznaczania wysokich kar finansowych za nielegalnie umieszczone reklamy. Do odpowiedzialności pociągani będą zarówno zlecający jak i właściciele nieruchomości, na których znajdują się nośniki.

W ostatnim czasie temat reklam w kwestii ustawy był najgłośniejszy. Przypomnieć należy, że ten akt prawny wprowadza lub zmienia szereg definicji związanych z krajobrazem i reklamą. Na samorządy wojewódzkie nałożono obowiązek wykonywania audytu krajobrazowego. Władze gminne określić będą mogły zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także wprowadzić opłatę reklamową.

Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadza nowelizacje do 10 już obowiązujących aktów prawnych. Jak przyznaje Iwona Śledzińska-Katarasińska, sprawozdawca połączonych komisji, ustawa krajobrazowa jest pierwszym etapem zmian w ochronie krajobrazu Polski. Dokument w przyszłości będzie nowelizowany – tylko praktyka może pokazać, jakie działania rzeczywiście wpłyną na zachowanie walorów krajobrazowych.

Zgodnie z procesem legislacyjnym ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta RP. Z tym nie będzie problemu – ten proces ustawodawczy został zainicjowany latem 2013 roku przez Bronisława Komorowskiego.

Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po jej publikacji.