AKTUALNOŚCI

Projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej gotowy

W poniedziałek zaprezentowany zostanie projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej, która ograniczy liczbę reklam oraz płotów w mieście. W listopadzie odbędą się jego konsultacje społeczne.

Wiele z reklam zniknąć ma ze Śródmieścia Gdyni

Wiele z reklam zniknąć ma ze Śródmieścia Gdyni | fot. WW

W pierwszy poniedziałek listopada rozpoczną się konsultacje gdyńskiej uchwały krajobrazowej, która pozwolić ma uporządkować wizualnie przestrzeń Gdyni. Główne założenie projektu opiera się na podziale obszaru Miasta na dwie strefy: A i B.

Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

– odpowiedział nam wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk

Strefa A (zaostrzonego rygoru wizualnego) obejmować ma m.in. centralny obszar miasta (w tym śródmieście), obszary dziedzictwa kulturowego, zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o wysokiej wartości urbanistycznej, architektonicznej i widokowej. Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w tej strefie.

Strefa B (rygoru wizualnego) objąć ma pozostałą część Gdyni. Przyjęta ma zostać zasada oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Gdynia planuje wprowadzenie minimalnych odległości między reklamami oraz odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Planowany jest też zakaz wieszania reklam a w szczególności banerów i reklamy drobnej na ogrodzeniach.

Gdynia strefy uchwały krajobrazowej

Strefa obejmuje pas nadmorski od Oksywia do granicy z Sopotem, w tym Śródmieście, rejon Akademii Morskiej, Kamienną Górę oraz Redłowo. Dodatkowo zawarto w niej historyczne centra Wielkiego Kacka, zespołu pałacowo-parkowego w dzielnicy Orłowo oraz rejony przystanków kolejowych w Wielkim Kacku i Chylonii.

Proces porządkowania dotyczyć będzie również szyldów na budynkach. Przewiduje się ograniczenie ich ilości oraz dostosowanie do rodzaju architektury.

Projekt uchwały zawiera też wytyczne do standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury oraz zawiera zapis o zakazie grodzenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres przejściowy dla legalnie funkcjonujących reklam ma wynosić pięć lat.

Dla urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów wprowadzono w projekcie uchwały 12 miesięczny okres dostosowawczy z wyłączeniem obiektów usytuowanych w swoich lokalizacjach na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia przyjętego przed 1 maja 2020 roku, których termin posadowienia jeszcze nie upłynął a dla których termin dostosowania wynosi 60 miesięcy. Uchwała nie będzie miała zastosowania na obszarach terenów zamkniętych, np. wojskowych.

Projekt trafi do publicznego wglądu w dniu 2 listopada i będzie dostępny do 23 listopada. Ma być dostępny m.in. na stronach BIP gdyńskiego magistratu. Zbieranie uwag potrwa do 7 grudnia.

Gdnia Uchwała krajobrazowa Miasta Gdyni- projekt

Po publikacji i zapoznaniu się z uchwałą, uwagi do projektu składać będzie można:

  • w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Gdyni, Biura Plastyka Miasta Gdyni – ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia,
  • w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: [email protected] lub przez platformę ePUAP.

Przypominamy, że weszły już w życie uchwały krajobrazowe w Gdańsku oraz Sopocie. W kwietniu informowaliśmy o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni stolicy województwa pomorskiego.