AKTUALNOŚCI

Zmiany w procedurach planistycznych i opłatach za WZ-ki

Sejm zdecydował się na powrót do prac nad wybranymi dokumentami planistycznymi i administracyjnymi, nad którymi zawieszono pracę w ubiegłym miesiącu. Doniesienia medialne wskazują na dalsze zmiany, w tym “cyfryzację procedur planistycznych” oraz droższe WZ-ki.

Parlament rozluźnia przepisy ograniczające prace nad decyzjami administracyjnymi i aktami planowania przestrzennego.

Ustawą z 2 marca 2020 roku wprowadzono zawieszenie na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesów. Zdecydowano wówczas, że nowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczyło to również procedur budowlanych oraz tych związanych z planowaniem przestrzennym.

W przyjętych w tym tygodniu przez Sejm zmianach, zdecydowano się na wyłączenie z tego zakresu opiniowania i uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych. Nie będą wstrzymane prace nad dokumentami Studium, planami miejscowymi i uchwałami krajobrazowymi w zakresie opiniowania i uzgadniania. Dodatkowo nie zostaną wstrzymane prace nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustawodawca nie wprowadził zmian odnośnie sposobu możliwych form przeprowadzania wyłożenia do publicznego wglądu. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju opracowania będące w trakcie wyłożenia winny mieć przedłużane terminy. Brak jest ustaleń, co do dyskusji publicznych. Część gmin próbuje przeprowadzać je zdalnie, jednakże ostatecznie poprawność takiej formy zostanie oceniona przez organ nadzorczy.

Jednocześnie instytucje, pracując w znacznym stopniu zdalnie, apelują do urzędów gmin o korzystanie z platformy ePUAP. Przyspiesza to zdecydowanie proces opiniowania i uzgadniania, odciąża pocztę oraz nie generuje takich kosztów dla gmin.

Właściciele nie zapłacą za wydanie “WZ-ki” po kolejnej tarczy?

W doniesieniach medialnych pojawiają się już przecieki z kolejnych rządowych planów. Według nich zmiany dotyczyć mają między innymi kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Opłata skarbowa za wydanie popularnej “wuzeki” miałaby zostać podniesiona do 598 złotych, lecz jednocześnie zwolnienie z niej mieliby być właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości. Zniechęcić miałoby to podmioty i osoby, niewładające gruntami, do wnioskowania o wydanie decyzji bez celu lub z celem spekulacyjnym. Zmiany poprawić miałyby też sytuację finansową gmin.

Zmiany miałyby zajść w samym planowaniu przestrzennym. Rząd planuje cyfryzację procedur oraz dalsze wyłączanie zawieszeń, wprowadzonych w ubiegłym miesiącu.

O szczegółach poinformujemy wraz z publikacją projektu.

Sejm ponownie zajmie się cyfryzacją aktów planowania

Przypomnijmy, że równocześnie prowadzone są pracę nad zmianą ustawy o geodezji i kartografii. Według twórców przyspieszyć ma procesy inwestycyjne oraz pracę geodetów, zwiększyć zakres bezpłatnych danych, usprawnić proces prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnić lepsze finansowanie geodezji. Nowela wprowadzi m.in. obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych przez organy wydające akty planowania przestrzennego. Obejmie on wszystkie rodzaje obecnie sporządzanych aktów planowania przestrzennego:

  • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK),
  • planu zagospodarowania przestrzennego województwa (PZPW),
  • planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (PZPMOFOW),
  • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (RSZM),
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUIKZP),
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
  • miejscowego planu rewitalizacji (MPR).

W lutym posłowie przyjęli ustawę. zaś po marcowych poprawkach Senatu wróci do Sejmu na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się po weekendzie wielkanocnym.