Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną

“Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – podpisana 30 maja 2014 r.” – taki zapis widnieje na stronie prezydent.pl. Podpis prezydenta oznacza koniec procesu legislacyjnego.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. jest drugim etapem otwierania dostępu do zawodów regulowanych, koncentrując się na zawodach związanych z rynkiem finansowym oraz zawodami technicznymi i transportowymi. Na zasadach określonych w ustawie, deregulacji podlegają następujące zawody związane z:

 1. kierowania robotami budowlanymi oraz projektowaniem – zawody urbanisty i architekta,
 2. prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 3. doradztwem podatkowym,
 4. badaniem sprawozdań finansowych – biegli rewidenci,
 5. prowadzeniem działalności agenta ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego łub reasekuracyjnego oraz aktuariusza,
 6. obsługą celną – agenci celni,
 7. prowadzeniem gier hazardowych – osoby przyjmujące zakłady wzajemne i osoby prowadzące kolektury gier liczbowych,
 8. wyceną pojazdów (rzeczoznawcy) i diagnostyką,
 9. transportem lotniczym – licencjonowany personel lotniczy oraz radiooperatorzy pokładowi,
 10. ruchem kolejowym w metrze,
 11. wykonywaniem prac podwodnych – zawody: nurka, kierownika prac podwodnych oraz operatora systemów nurkowych,
 12. żeglugą krajową i rybołówstwem morskim.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Rządowy projekt ustawy wpłynął do sejmu 17 lipca 2013 roku jako druga z trans procesu deregulacji zawodów. Ponad miesiąc temu informowaliśmy o tym, że projekt został przyjęty przez Sejm po trzecim czytaniu. 252 posłów głosowało za. Przeciw było 142 posłów. Projekt uzyskał również poparcie Senatu.

fot. Sfu (Wikimedia Commons) / lic. CC BY-SA 4.0
fot. Sfu (Wikimedia Commons) / lic. CC BY-SA 4.0

Co projekt oznacza dla urbanistów:

Projekt ustawy zakłada wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi wobec sporządzającego projekt planu zagospodarowania przestrzennego. Zlikwidowany ma zostać wymóg praktyki zawodowej i egzaminu. Skutkiem likwidacji izby zawodowej urbanistów, zniesiony zostanie obowiązek przynależności do samorządu. Odpowiedzialność za określenie wymogów wobec projektantów przydzielone zostanie przydzielona zamawiającemu.

Co przyjęcie ustawy oznacza dla architektów:

Dla projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane będzie wykształcenie w postaci studiów zawodowych (I stopnia), na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studia magisterskie, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. Wymagana ma być także roczne praktyka przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane będzie wykształcenie w postaci studiów magisterskich, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Wymagana ma być także roczne praktyka przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie.

Projekt zezwala na możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na odstawie projektowanego upoważnienia ustawowego.

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.

Treść ustawy dostępna jest tutaj