PRACA: MIB – starszy specjalista

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami.

Miejsce wykonywania pracy:Warszawa

Adres urzędu:ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
•   węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
•   wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•   szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•   winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
•   brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna
z sal konferencyjnych
Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
•   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
•   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
•   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym opracowywanie projektów planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, współtworzenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych właściwych dla tego rodzaju zbiorów i usług danych przestrzennych
 • Inicjowanie i realizowanie działań służących tworzeniu elektronicznej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa
 • Inicjowanie i realizowanie działań służących tworzeniu centralnego punktu dostępu do danych i informacji o aktach planowania przestrzennego
 • Opracowywanie rozwiązań technicznych w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne” zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów, w tym standaryzację danych przestrzennych
 • Prowadzenie Punktu Kontaktowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym udostępnianie informacji niezbędnych do wdrożenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz do harmonizacji tych zbiorów i usług
 • Udział w pracach dotyczących budowy krajowego jednolitego systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego
 • Udział w tworzeniu i wdrażaniu szkoleń systemowych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w „zagospodarowaniu przestrzennym”, w szczególności obejmujących zagadnienia z zakresu tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, w tym współfinansowanych ze środków UE
 • Udział w opracowywaniu wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzenie spraw dotyczących udzielenia i realizacji zamówienia

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka, geodezja, geografia
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w co najmniej jednym z następujących obszarów: 1) w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego: planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS lub 2) w projektowaniu i użytkowaniu baz danych przestrzennych lub systemów informacji o terenie lub systemów informacji geograficznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w obszarze: planowanego zagospodarowania przestrzennego, budowy i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej, zamówień publicznych
 • Biegła znajomość obsługi programów: MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów; QGIS
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DPPiGN-168”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: [email protected] (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem
o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy
i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.