Poznań: Uchwała krajobrazowa w konsultacjach

Poznańska uchwała krajobrazowa wyłożona została do publicznego wglądu. Znacznie ograniczy liczbę billboardów i reklam wielkoformatowych. Okres dostosowania ma wynieść od roku w centrum miasta, do trzech lat.

Projekt uchwały opracowany został na podstawie propozycji zapisów upublicznionych w listopadzie 2017 roku, które były efektem prac zespołu roboczego i konsultacyjnego w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz ogólnomiejskiego zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. Zawarto w nim również część z zebranych ponad 200 uwag oraz wniosków ze spotkań dyskusyjnych z firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, stowarzyszeniami czy miejskimi spółkami. Opracowane propozycje zapisów do uchwały skonfrontowano również z ok. 140 wnioskami dotyczącymi szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, jakie od stycznia do listopada 2018 roku wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury poznańskiego magistratu w 2018 roku.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Wielkoformatowe banery mają być natomiast niemal całkowicie zakazane (z wyłączeniem rusztowań na budowach). Szczególne zapisy dotyczą obszaru staromiejskiego w centrum miasta. Uchwała określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury, które nie mają przekraczać wysokości 5 m.

Zakazane będzie sytuowanie ogrodzeń na terenach zabudowy wielorodzinnej, z wyłączeniem ogrodzeń dla “niskich budynków” o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej oraz sytuowanych wzdłuż granic działek przynależnych do lokali mieszkalnych znajdujących się w parterach budynków wielorodzinnych, a także zabezpieczających wybiegi dla zwierząt i obiekty sportu. Dopuszczone będzie sytuowanie ogrodzeń na terenach lasów, zgodnie z planem urządzenia lasu. Uchwała pozwala na sytuowanie ogrodzeń ażurowych nie wyższych niż 2,2 m lub ogrodzeń pełnych nie wyższych niż 1,2 m dla terenów zabudowy oraz ogrodów działkowych. Place zabaw nie będą mogły być grodzone płotami ażurowymi wyższymi niż 1 m, ogródków gastronomicznych. Ogrodzenia realizowane w strefie ochrony konserwatorskiej oraz dla terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków będę musiały nawiązywać wysokością oraz stopniem ażurowości do ogrodzeń historycznych i zabytkowych. Zakazane ma być stosowanie prefabrykowanych betonowych przęseł, tworzyw sztucznych, z wyłączeniem imitujących materiały naturalne.

Poznań został podzielony na cztery strefy, w których obowiązują odmienne przepisy uchwały.

Podział na strefy w poznańskiej uchwale krajobrazowej

Podział na strefy w poznańskiej uchwale krajobrazowej

Najbardziej rygorystyczne przepisy obejmą obszar staromiejski, który poza Starym Miastem obejmować będzie Ostrów Tumski i Śródkę. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe nie będą mogły zasłaniać istotnych elementów i detali architektonicznych, takich jak gzymsy, obramienia, balustrady, balkony oraz stolarka okienna i drzwiowa. Do wykonania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych można będzie stosować materiały takie jak metal, drewno, szkło lub jego imitacje, płyty kompozytowe, a w przypadku banerów również tworzywa i tkaniny sztuczne. Umieszczone będą mogły być gabloty o maksymalnej powierzchni 0,5 m2 lub tablice o powierzchni 0,7 m2. Reklamy będą mogły pojawiać się tylko w oknach lokali niemieszkalnych i nie będą mogły zajmować więcej niż 30% powierzchni okna. Reklamy malowane na ścianach zajmować będą mogły maksymalnie 5% powierzchni ściany. Reklamy na siatkach ochronnych, które są częstym widokiem podczas remontów, będą mogły pojawić się na maksymalnie 30% powierzchni siatki ochronnej. Po upływie roku będą musiały być zdjęcie, zaś do kolejnego umieszczenia takiej formy reklamy odczekać trzeba będzie 5 lat.

Właściciele obiektów gastronomicznych będą mogły umieszczać parasole z nadrukami, a także ustawiać potykacze z ograniczeniem do jednego przez czas otwarcia lokalu gastronomicznego.

Na elewacji budynków kultury umieszczane będą mogły być maksymalnie dwa banery o powierzchni nie większej niż 5m2, umieszczone pionowo. Przy budynkach kultury pojawiać będą mogły się również maszty o wysokości do 8 metrów (maksymalnie 4 na nieruchomości) z banerem reklamowym. Banery te nie będą mogły mieć powierzchni większej niż 3m2. W strefie śródmiejskiej pojawiać będą mogły się także citylighty na przystankach autobusowych oraz słupy reklamowe, jednak z wymogiem odległości od innych reklam. Na obszarach przestrzeni publicznej na czas wydarzeń umieszczane będą mogły być też ekspozytory.

Również szyldy nie będą mogły zasłaniać detali architektonicznych budynków. Właściciel będzie musiał zachować tą samą wysokość poszczególnych form szyldów umieszczanych na budynku, kiosku ulicznym i pawilonie sprzedaży ulicznej, zadaszeniu, wiacie, pylonie lub tablicy. Podmioty prowadzące działalność w budynku będą mogły umieścić jeden szyld przy wejściu do budynku o powierzchni maksymalnej 0,2 m2. Podmioty działające na parterach i w piwnicach oraz w kiosku/pawilonie zlokalizowanym na ulicy będą uprawnione do dwóch szyldów w postaci tablic/kasetonów prostopadle do ściany budynku, płaskich liter mocowanych do ściany, neonów, liter lub kasetonów umieszczonych w oknach lub wyklejek od wewnętrznej strony szyb. Wszystkie te elementy podlegać będą regulacjom.

Obszar śródmiejski w poznańskiej uchwale krajobrazowej obejmie Stare Miasto, część Ostrowa Tumskiego oraz rejon Śródki.

Obszar śródmiejski w poznańskiej uchwale krajobrazowej obejmie Stare Miasto, część Ostrowa Tumskiego oraz rejon Śródki.

W obszarze Centrum i historyczne dzielnice, który obejmie głównie dzielnice na lewym brzegu Warty (oznaczone kolorem żółtym) reklamy, obowiązywać pojawić będą mogły się tez na ogrodzeniu placu budowy na okres nie dłuższy niż 2 lata, przy czym powierzchnia ekspozycji nie może przekraczać 50% powierzchni tego ogrodzenia. Na elewacji parteru pojawiać będą mogły się także citylighty. Przy drogach głównych ruchu przyspieszonego (oznaczone jako GP w dokumentach planistycznych) pojawiać będą mogły się billboardy o powierzchni 8,7 m2. Znajdować będą mogły się nie dalej niż 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, jednocześnie nie bliżej niż 25 metrów od budynków jednorodzinnych, 30 metrów od słupów reklamowych, 100 metrów od budynków w rejestrze zabytków i 200 metrów od drugiego billboardu.

W strefie Centrum i historyczne dzielnice dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na nieruchomości miasto chce zezwolić na lokalizację nie więcej niż dwóch form szyldów. Tablice neony lub kasetony będą mogły być też zlokalizowane także prostopadle do ściany budynku. W obrębie ostatniej kondygnacji i dachu pojawić będą mogły się neony, litery lub znaki.

Trzecia strefa obejmie obszary zurbanizowane na terenie miasta, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe na terenie Poznania. Tutaj zapisy mają być jeszcze bardziej liberalne. Między innymi dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na nieruchomości ma być możliwość lokalizacji do trzech form szyldów. Możliwe będzie również między innymi malowanie reklam na powierzchni maksymalnie 60% ślepej ściany budynku. W oznaczonych kolorem różowych obszarach zurbanizowanych również pojawiać się będą mogły billboardy: nie dalej niż 16 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, o powierzchni do 18 metrów kwadratowych.

W obszarze przyrodniczym o zakazane będzie sytuowanie ogrodzeń, z wyjątkiem zabezpieczających place zabaw, niska zieleń, a także dla obiektów sportu, terenów ogrodów zoologicznych, terenów schronisk dla zwierząt i podobnych. Zakazane ma być stawianie tablic i urządzeń reklamowych na zbiornikach wodnych i wodach płynących.

Warunki dostosowania tablic, reklam, ogrodzeń i małej architektury

Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe niespełniające wymogów należy usunąć wraz z elementami mocującymi lub konstrukcyjnymi, a miejsce mocowania lub posadowienia należy przywrócić do stanu poprzedniego. Dopuszczono maksymalne odstępstwo w granicach 5% dotyczące poszczególnych gabarytów. Terminy dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale zależą od strefy. I tak, kolejno dla obszaru:

  1. staromiejskiego wynoszą 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały,
  2. centrum i historycznych dzielnic, 24 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały,
  3. zurbanizowanego 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały,
  4. przyrodniczego 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury, nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale. Ogrodzenia pełne wykonane z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy należy dostosować do
zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie będą wymagały dostosowania do projektu.

Wyłożenie do 6 marca, uwagi jeszcze przez dwa tygodnie

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, wywołanej uchwałą Rady Miasta Poznania zaprezentowany został na okres od 12 lutego do 6 marca. Wraz z projektem przygotowana została blisko 100-stronnicowa broszura informacyjna. Miasto czeka na uwagi do 21 marca 2021 r. pod adresem [email protected]. Uchwała trafić ma pod obrady Rady Miasta Poznania jeszcze w tym roku.

Prace nad projektem rozpoczęła uchwała nr XLIV/761/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 roku. Prace nad propozycjami zapisów do uchwały krajobrazowej przygotował zespół powołany Zarządzeniem nr 741/2016/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 24 października 2016 roku.