Poznań: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej

Stowarzyszeni Architektów Polskich Oddział w Poznaniu i  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłaszają konkurs pt: Przestrzeń wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektoniczno–drogowej i programowo – przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Poznania i zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej oraz placu przed budynkiem „starej dyrekcji kolei” między ulicami Kościuszki a Taczaka z dominującą funkcją mieszkalną a także funkcją biurową, usługowo–kulturową i gastronomiczną, z dopuszczoną funkcją drogową z parkowaniem samochodów – rozwiązaną w ramach „strefy zamieszkania”.

Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nowego zagospodarowania, które połączy komunikację (kołową, pieszą, rowerową) ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, stoiskami promocyjnymi sklepów i innymi elementami wyposażenia ulicy – w obrębie układu przestrzennego ulic Taczaka i Garncarskiej i ich otoczenia, z  uwzględnieniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturalnych, publicznych itp. przywracających rangę temu obszarowi .

Organizatorzy konkursu oczekują twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno–funkcjonalnych obszaru ulic objętych konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno – kulturalnej. W opracowaniach projektowych należy przede wszystkim zachować charakter społeczno–gospodarczy tych ulic jako mieszkalno–usługowy, tak aby mieszkańcy chcieli tam nadal żyć i korzystać z zaproponowanych udogodnień i rozwiązań, i aby te ulice były chętnie odwiedzane przez gości.

Poznań

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-drogowej umożliwiającej realizację zróżnicowanego programu przestrzenno-funkcjonalnego, którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla mieszkańców, a także dla odwiedzających tę okolicę, w powiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem szerszego otoczenia, łącznie współtworzącymi przestrzeń śródmiejską uwzględniającą założenia funkcjonalne, użytkowe, przestrzenne i estetyczne oraz łączącą interesy różnych grup użytkowników tej ważnej śródmiejskiej przestrzeni. Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej i mobilnej przestrzeni wspólnej dla ulicy Taczaka i Garncarskiej, pozwalającej na ich różnorodną aranżację w zależności od potrzeb funkcjonalno – użytkowych, pór roku itp.

Celem konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu architektoniczno-drogowego ulicy Taczaka w Poznaniu.


Większy widok mapy
 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie.

 

Ważne daty:

Składanie wniosków – do 23 września 2014 r.

Ogłoszenie kwalifikacji uczestników – 30 września 2014 r.

Składanie prac konkursowych – 2 grudnia 2014 r.

 

Nagrody:

I nagroda – 10000 złotych (brutto) i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego

II nagroda –7000 złotych (brutto)

III nagroda – 4000 złotych (brutto)

 

Regulamin konkursu i więcej informacji:

http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka/