AKTUALNOŚCI

Płock wdraża ustawę o rewitalizacji

W dniu 24 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowana została Uchwała Nr 277/XV/2016  Rady Miasta Płocka wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Obszar zdegradowany na terenie miasta Płocka podzielony został na 7 podobszarów, obejmujący osiedla:

 • Dobrzyńska;
 • Kolegialna;
 • Pradolina Wisły;
 • Radziwie;
 • Skarpa;
 • Stare Miasto;
 • Tysiąclecia.

Na każdym z tych podobszarów, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych lub technicznych, które hamują zrównoważony rozwój miasta i w konsekwencji prowadzą do obniżenia jakości przestrzeni oraz pogorszenia komfortu życia mieszkańców.

Skuteczne wyprowadzenie zdegradowanych rejonów miasta z kryzysu wymaga skoncentrowania interwencji na tych podobszarach, gdzie sytuacja jest relatywnie najgorsza. W związku z powyższym w Płocku proces rewitalizacji nie będzie prowadzony na całym obszarze zdegradowanym lecz na jego części tj. obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą Nr 277/XV/2016 obszar rewitalizacji na terenie Płocka podzielony został na 4 podobszary:

 1. Stare Miasto, Kolegialna;
 2. Dobrzyńska, Skarpa;
 3. Radziwie;
 4. teren byłej Cukrowni Borowiczki.

Trzy pierwsze podobszary to osiedla mieszkaniowe, czwarty natomiast to teren poprzemysłowy. Do każdego z tych podobszarów skierowane zostaną kompleksowe działania, które odpowiadać będą na zidentyfikowane problemy. Działania te wynikać będą z tzw. gminnego programu rewitalizacji i wypracowane zostaną w procesie partycypacji społecznej.

Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji. Do 9 marca trwają konsultacje społeczne projektu uchwały. Szczegółowe informacje dostępne są stronie internetowej Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta www.rozwojmiasta.plock.eu.

Źródło: UM Płock