AKTUALNOŚCI

Pakt Amsterdamski podpisany

Ministrowie wszystkich państw członkowskich podpisali 30 maja Pakt Amsterdamski. Jest to dokument, w którym określone zostały kierunki rozwoju europejskiej polityki miejskiej w Unii Europejskiej.

Logo

Podczas nieformalnego spotkania, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Amsterdamie ministrowie rozwoju krajów członkowskich UE przyjęli wspólnotową Agendę Miejską. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele części miast europejskich oraz instytucji unijnych.

Dokument określa zasady opracowania oraz wdrożenia unijnego programu rozwoju miast na wszystkich szczeblach. „Pakt Amsterdamski” zakłada działania w ramach 12 partnerstw. Cztery z partnerstw zostały już rozpoczęte, a są to walka o jakość powietrza, mieszkalnictwo, integracja migrantów i uchodźców oraz ubóstwo w miastach. Wśród innych wyliczyć można: gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatycznych, przemiany energetyczne, mobilność miejską, technologie cyfrowe, zamówienia publiczne, miejski rynek pracy oraz zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym. Działania w ramach tych partnerstw mają się rozpocząć do przyszłego roku.

graf. THINKSTOCK

graf. THINKSTOCK

Dokument zachęca do podejścia zintegrowanego w zarządzaniu miastami ponad podziałami administracyjnymi oraz terytorialnymi. Miasta powinny zmierzyć się z wyzwaniami w partnerstwie z instytucjami unijnymi, państwami, partnerami biznesowymi oraz organizacjami społecznymi. Miasta mają stać się „platformami procesu demokratycznego, dialogu kulturowego i różnorodności kulturowej”. Miasta powinny dążyć także do wprowadzania inteligentnych rozwiązań.

Prace nad dokumentem rozpoczęto w 2014 roku. Były szczególnie ważne z uwagi na rolę miast europejskich – w miastach żyje 70% ludności Unii i tworzą one 85% PKB. Pakt czeka jeszcze na przyjęcie przez Radę do Spraw Ogólnych przy Komisji Europejskiej co nastąpić ma 21 czerwca. Przyjęcie dokumentu jest krokiem do zjednoczenia prac jednostek na wszystkich szczeblach oraz zainteresowanych organizacji w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Pełna treść Paktu Amsterdamskiego