AKTUALNOŚCI

Ósma edycja konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego”

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ósmej edycji konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego”. W ramach konkursu ocenione będą przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej w latach 2012, 2013 oraz 2014.

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. W szczególności promowane będą realizacje polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych i innych terenów publicznych, terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność. Nagroda główna przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia. Konkursowi głównemu towarzyszyć będzie konkurs o Nagrodę Internautów, który umożliwi zainteresowanym mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii.

opolskie
Zgłoszenia do konkursu należy złożyć w terminie do 28 sierpnia 2015 roku. pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście na adres Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2015. Zgłoszenie zawierać powinno:

a) wypełniony formularz zgłoszenia realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),

b) fotografie zgłaszanej realizacji – maksymalnie osiem fotografii ukazujących zrealizowane przedsięwzięcie z różnych punktów widzenia oraz w miarę możliwości cztery fotografie stanowiące dokumentację fotograficzną terenu przed realizacją – w zapisie cyfrowym (w formacie .tiff lub .jpg),

c) projekt zagospodarowania terenu (zeskanowany) – orientujący lokalizację realizacji konkursowej i jej sposób zagospodarowania.

Przydatne linki:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

W zeszłorocznej edycji Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego otrzymała rewitalizacja rynku w Oleśnie.

źródło: opolskie.pl