AKTUALNOŚCI

Inspektor wojewódzki do spraw: planowania inwestycji na terenach zamkniętych w Wydziale Infrastruktury

  • Katowice

Witryna internetowa Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

Ogłoszenie nr 114716/ 30.01.2023

 

Inspektor wojewódzki do spraw: planowania inwestycji na terenach zamkniętych

w Wydziale Infrastruktury

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Liczba stanowisk:
1
Wymiar etatu:
1
Miejsce pracy:
Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ważne do:
13 lutego 2023 r.

Czym będziesz się zajmować

 

Osoba na tym stanowisku:

·       Prowadzi postępowania administracyjne celem przygotowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

·       Dokonuje uzgodnień, na wniosek organów samorządu terytorialnego i innych organów administracji publicznej, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego celem uwzględnienia w tych decyzjach zadań rządowych służących realizacji tych inwestycji.

·       Prowadzi postępowania dotyczące nałożenia kar pieniężnych na organy samorządu terytorialnego za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

·       Prowadzi sprawy związane z podziałem terytorialnym województwa, powiatów i gmin celem wydania opinii w imieniu Wojewody Śląskiego i przekazania jej ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej wraz z wnioskami rad gmin w tych sprawach.

·       Prowadzi sprawy związane ze zmianą nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych celem wydania opinii w imieniu Wojewody Śląskiego i przekazania jej ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej wraz z wnioskami rad gmin w tych sprawach.

Kogo poszukujemy

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

·          wykształcenie: wyższe na kierunku (lub specjalności) architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej

·          doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub/i na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym

·          znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

·          znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 1, 2- z wyłączeniem art. 11, 11a, 13, 17, 17a, 18, 19, 37a-37n; Rozdział 3 – z wyłączeniem art. 38b, 39-41; Rozdział 5,6,7)

·          znajomość rozporządzenia RM ws. trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

·          znajomość rozporządzenia: Ministra Infrastruktury ws. wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

·          organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca

·          Posiadanie obywatelstwa polskiego

·          Korzystanie z pełni praw publicznych

·          Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

·          znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72, 72a, 73, 74, 80, 82,97), Prawo budowlane (art.3,4,5,6,7 art.28-30, 32,33,35,36a,38), o gospodarce nieruchomościami (art.6, 92-94, 112-126)

·          myślenie analityczne, orientacja na klienta

Co oferujemy

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
– nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
– elastyczny czas pracy
– perspektywę rozwoju zawodowego
– udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
– pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
– możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
– dofinansowanie do zakupu okularów
– na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
– siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami
Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (związana z sporządzaniem analizy urbanistycznej  w terenie). Zagrożenie korupcją. Kontakty z pracownikami administracji publicznej w celu wymiany informacji dot. sporządzania przez te organy dokumentów bądź wyjaśnień, inwestorami lub pełnomocnikami inwestorów w celu wymiany informacji dot. wniosków, dokonania uzgodnień w zakresie planowanej inwestycji, osobami prawnymi i fizycznymi (stronami postępowania) w celu udzielenia wyjaśnień i informacji. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Dodatkowe informacje

– w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
– wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

– do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem
– nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
– zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
– w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do Urzędu
– załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
– informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
– oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
– dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

·          Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać
z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

·          CV i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. planowania inwestycji na terenach zamkniętych  w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
Aplikuj: do 13 lutego 2023

Aplikuj mailowo na adres: [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 114716/30.01.2023

lub w formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. planowania inwestycji na terenach zamkniętych”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP.

Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.

 

·          Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2023

·          Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

32 20-77-246 lub 32 20-77-796

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub [email protected]

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania inwestycji na terenach zamkniętych

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania inwestycji na terenach zamkniętych (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

Uprawnienia:

·          prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·          prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

·          prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę suw.bip.gov.pl.