AKTUALNOŚCI

Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury

 • Katowice

Witryna internetowa Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Ogłoszenie nr 114616 / 30.01.2023

Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk:
1
Wymiar etatu:
1
Miejsce pracy:
Katowice, ul. Jagiellońska 25
Ważne do:
17 lutego 2023 r.
Osoba na tym stanowisku:

· Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian podejmowanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadza walidację załączników graficznych w formacie gml lub xml.

· Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian wynikających z ustawy o rewitalizacji w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przystępowania do sporządzenia i uchwalania gminnego programu rewitalizacji.

· Reprezentuje Wojewodę Śląskiego przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących skarg Wojewody na uchwały samorządu terytorialnego oraz skarg organów samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz zarządzenia zastępcze Wojewody.

· Przygotowuje zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w celu wprowadzania złóż kopalin do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wykonania kompetencji Sejmiku Województwa Śląskiego w zakresie opracowania oraz uchwalenia audytu krajobrazowego. Sporządza załącznik graficzny w formacie gml lub xml.

· Rozpatruje sygnały obywateli dotyczące działań organów samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania i uchwalania gminnych oraz wojewódzkich dokumentów planistycznych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez te organy.

· Prowadzi szkolenia dla gmin celem przekazania ich przedstawicielom informacji i wytycznych na temat zagadnień planistycznych, w tym dotyczących interpretacji przepisów prawnych z tego zakresu.

· Uzgadnia projekty gminnych dokumentów planistycznych celem stwierdzenia zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

· Dokonuje analizy prawnej uchwał organów samorządu terytorialnego lub ich zmian wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

· wykształcenie: wyższe lub/i wyższe na kierunku prawo lub/i wyższe na kierunku lub o specjalności: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne

· doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym lub/i rewitalizacją lub/i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu urbanistyki lub/i architektury – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub wyższego na kierunku lub o specjalności: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne LUB co najmniej 2 lata  doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym lub/i rewitalizacją lub/i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu urbanistyki lub/i architektury – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego

· umiejętność obsługi oprogramowania QGIS

· znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze (Dział I, z Działu II art. 10, z Działu III Rozdział I, z Działu V Rozdziały 2 i 3, z Działu VI rozdział 1, z Działu IX Rozdział 2 oraz art. 208), o samorządzie gminnym (art.6-8; art. 11-21; Rozdział 10), o rewitalizacji, o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział I, z Działu IV Rozdział 1), o ochronie przyrody (Rozdziały od 1 do 5 oraz 8 do 9), o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdziały: 1-3), Prawo ochrony środowiska (w Tytule I Działy: I,II,VII oraz w Tytule II Działy: IV-VII), o gospodarce nieruchomościami (w Dziale III Rozdziały: 1-2), Prawo wodne (Działy: I,IV,VII i IX), o drogach publicznych (Rozdział 2 i 4), o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach (Rozdziały: 1-4), o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

· organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja

· Posiadanie obywatelstwa polskiego

· Korzystanie z pełni praw publicznych

· Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

· wykształcenie: w przypadku wykształcenia wyższego studia podyplomowe z planowania przestrzennego lub urbanistyki lub rewitalizacji; w przypadku wykształcenia wyższego o specjalności: architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne studia podyplomowe z prawa administracyjnego

· doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych

· szczególne uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

· znajomość ustaw: o izbach rolniczych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 2, 4-5,21,47a)

· myślenie analityczne, wystąpienia publiczne

Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • elastyczny czas pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans.
 • Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na IV piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją. Praca w stresie spowodowanym krótkim terminem (30 dni) na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Narażenie na naciski różnych grup interesu.

Dodatkowe informacje

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego a dodatkowo do dokumentów potwierdzających wykształcenie dołącz potwierdzenie ich równoważności z odpowiednim polskim dyplomem/świadectwem
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia budowlanego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru urbanistycznego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Aplikuj: do 17 lutego 2023

Aplikuj mailowo na adres: [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 114616 / 30.01.2023

lub w formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. nadzoru urbanistycznego”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

32 20-77-246 lub 32 20-77-796

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub [email protected]

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego  ds. nadzoru urbanistycznego

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru urbanistycznego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

Uprawnienia:

· prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

· prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę suw.bip.gov.pl.