AKTUALNOŚCI

NSA: Część graficzna projektu MPZP stanowi informację publiczną

Informacje takie jak część graficzna projektu MPZP stanowią informację publiczną – stwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny.

NSA potwierdził tym samym wyjaśnienia WSA w Krakowie, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu w trybie w niej określonym.

Sprawa dotyczyła udostępnienia części graficznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej gminy uzdrowiskowej Rabka-Zdrój. Po prośbie o udostępnienie części graficznej projektu, poprzez wykonanie kserokopii części graficznej projektu planu w skali 1:2000 przedstawionej na kopii mapy zasadniczej oraz dodatkowo poprzez wykonanie na płycie CD kopii formy elektronicznej części graficznej projektu planu w oprogramowaniu EW Mapa (z możliwością wyszukiwania działek ewidencyjnych), burmistrz Miasta Rabki-Zdroju poinformował wnioskodawcę, że projekt objęty wnioskiem nie stanowi informacji publicznej, tłumacząc się że jest to dokument wewnętrzny. Po wyroku WSA wniesione zostały dwie skargi kasacyjne.

Zdaniem NSA część graficzna projektu planu odnosi się do sprawy publicznej, jaką jest planowanie i zagospodarowywanie przestrzeni. Tak samo jak sprawą publiczną są wszelkie informacje związane z procedurą planistyczną, znajdujące się w posiadaniu organu i na każdym etapie jego opracowywania. NSA podkreślił, że zgodnie z ustawą z 2003 roku, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „uwzględnia się zwłaszcza zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa”, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także projektów, które nie zostały jeszcze uczynione oficjalnymi. NSA podkreślił też konieczność zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

WARTO WIEDZIEĆ
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Więcej: Wyrok NSA: I OSK 1691/15