Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazana do konsultacji

Zgodnie z artykułem z lipca ubiegłego roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w drugiej połowie 2014 rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3 kwietnia 2015 roku projekt ustawy został oddany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień. Nowelizacja jest wstępem do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Zgodnie z założeniami projekt ustawy powinien zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów przed końcem I półrocza 2015 r. i przyjęty przez parlament obecnej kadencji.

Wśród problemów wymagających najszybszych zmian wymienia się:

 • rozproszenie zabudowy, co niesie za sobą wysokie koszty budowy i utrzymania infrastruktury;
 • deficyt w budżetach gmin wskutek niekorzystnego bilansu kosztów i zysków dot. polityki przestrzennej;
 • nadwyżka terenów budowlanych, brak analiz dot. podaży i zapotrzebowania na tereny budowlane w gminach;
 • niesatysfakcjonujący udział społeczności lokalnej i związane z tym konflikty społeczne;
 • trudności związane z realizacją idei miasta zwartego, przyjaznego użytkownikom.

Nowelizacja to reakcja Rządu na potrzebę dokonania pilnych zmian, jednocześnie nie obciążająca dodatkowo gmin. MIR podkreśla, że wprowadzane zmiany są zgodne z postulatami jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń urbanistyczno-architektonicznych.

Proponowane zmiany obejmują przede wszystkim:

w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • obowiązek przedstawienia uzasadnienia do uchwał oraz przeprowadzenia dodatkowych konsultacji ze społecznością lokalną;
 • powiązanie studium z planem rozwojowym gminy, wieloletnią prognozą finansową oraz prognozą demograficzną;
 • dostosowanie dokumentacji planistycznej do dyrektywy INSPIRE.

w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • sporządzenie mpzp poprzedzone będzie analizą potrzeb rozwojowych gminy i jej sytuacji demograficznej;
 • umożliwienie uchwalenia mpzp na wniosek podmiotu prywatnego, jeżeli ten zobowiąże się do wyposażenia terenów w określoną infrastrukturę i bezpłatnego jej przekazania gminie;
 • wzmocnienie roli konsultacji społecznych;
 • realizacja inwestycji na terenach newralgicznych, o szczególnym znaczeniu dla danej miejscowości oraz wzbudzających kontrowersje społeczne, wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 • wydłużenie z 5 do 10 lat terminu odszkodowań oraz opłaty planistycznej;
 • ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej gminy wyłącznie do odszkodowań związanych z jej decyzjami planistycznymi oraz rezygnacja z nadmiernego automatyzmu w mechanizmach odszkodowawczych;
 • ustanowienie zasad i konieczność wydzielania gruntów przeznaczonych pod zieleń publiczną, parki, place, skwery i obiekty kultury;
 • obowiązek przedstawienia uzasadnienia do uchwał oraz przeprowadzenia dodatkowych konsultacji ze społecznością lokalną;
 • podmiot prywatny występujący o uchwalenie mpzp będzie zobligowany do stworzenia wizualizacji inwestycji;
 • dostosowanie dokumentacji planistycznej do dyrektywy INSPIRE.

w zakresie decyzji o warunkach zabudowy:

 • decyzje dot. nowej zabudowy wydawane będą wyłącznie na terenach przygotowanych do inwestycji.

Projekt nowelizacji jest dostępny pod tym adresem. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż równolegle prowadzone są prace nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju