Nowe rozporządzenie w sprawie planów miejscowych

Na rządowych stronach opublikowano projekt nowego rozporządzenia określającego sposób przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczą przede wszystkim w zakresie sposobu dokumentowania prac planistycznych w związku ze zmianami w procedurze planistycznej i wprowadzeniem nowych trybów sporządzania i uchwalania planu miejscowego, tj. postępowania uproszczonego, zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz planu miejscowego przyjmowanego zarządzeniem wojewody. Rozporządzenie zastąpi te obowiązujące z 2021 roku.

W rozporządzeniu wprowadzono podział dotyczący przeznaczenia terenów na obowiązkowe, zgodne z nazwą i symbolem wraz z numeracją terenu, oraz te fakultatywne. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dodano odwołanie do fakultatywnych ustaleń planu, wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to maksymalna intensywność zabudowy, liczba miejsc parkingowych oraz linie zabudowy dla kondygnacji podziemnych.

Bez wyrysu ze Studium

Część graficzna projektu planu nie będzie musiała zawierać wyrysu ze Studium wraz z oznaczeniem granic. obszaru objętego planem. Chociaż Studium będzie zastąpione planem ogólnym, to będzie on sporządzany wyłącznie w formie danych przestrzennych. Sama zgodność planu miejscowego z planem ogólnym będzie badana w sposób automatyczny. Wyjątkiem będzie sytuacja określona w przepisach przejściowych – gdy do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie opracowywanie i uchwalanie planów miejscowych realizowane będzie na podstawie obowiązującego do tego czasu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Część graficzna do MPZP dla Placu Grzybowskiego w Warszawie
Dotychczas w projektach graficznych planów miejscowych umieszczano wycinek ze Studium z legendą. To może się zmienić | grafika: część graficzna do MPZP dla rejonu Placu Grzybowskiego w Warszawie

Do części graficznej dodane będą również linie zabudowy dla kondygnacji podziemnych. Nieznacznie zmienią się też wymiary graficzne danych przestrzennych stosowanych w projektach planów, a określonych w załączniku do rozporządzenia.

Doprecyzowano również stosowane w rozporządzeniu pojęcia. W ten sposób z rozporządzenia zniknie zapis o “cechach elementów zagospodarowania przestrzennego”, który zastąpiony zostanie przez “tereny lub obiekty”.

Wpływ uchwalenia planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy, będzie elementem uzasadnienia do planu miejscowego. Z tego powodu zniknąć ma on z rozporządzenia.

Zintegrowany plan inwestycyjny w rozporządzeniu

Duże zmiany objęły paragraf dotyczący zawartości dokumentacji prac planistycznych dla podstawowego trybu sporządzania planu miejscowego. Dostosowano go do zmienionych przepisów ustawy.

Dla zintegrowanego planu inwestycyjnego obowiązywać ma uproszczona dokumentacja prac planistycznych, składająca się z wybranych elementów. Jednocześnie uwzględnione będą musiały być m.in. wniosku o uchwalenie ZPI, dowody ogłoszenia o konsultacjach publicznych, kopia umowy urbanistycznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Rejestru Urbanistycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r

Plany ogólne do 2026 roku?

W związku z terminem wyznaczonym w nowelizacji ustawy planistycznej, samorządy rozpoczęły już tworzenie planów ogólnych, lecz brak rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy stanowić mógł blokadę w pracach. Według informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, prace nad planami ogólnymi rozpoczęło około 550 gmin.

Według aktualnych przepisów, w przypadku gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem planu ogólnego do 2026 roku to nie będzie miała możliwości wydania nowych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunkach zabudowy. Ważność natomiast zachowałyby decyzje wydane wcześniej (i wciąż w mocy), a także realizować można byłoby inwestycje w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Z przebiegiem prac zapoznać można się na stronach RCL.