AKTUALNOŚCI

NIK: Policja zbyt surowa dla pieszych

Jak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, działania realizowane przez Policję i straże miejskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów były niewystarczające w stosunku do faktycznego poziomu zagrożenia niechronionej grupy uczestników ruchu drogowego. Polska jest wciąż w grupie państw wysokiego ryzyka dla tych grup. Alarmujące są również dane dotyczące wzrostu udziału liczby wypadków z pieszymi i rowerzystami. W 2010 roku stanowili oni 30 procent poszkodowanych i 39 procent  zabitych we wszystkich wypadkach drogowych, a pięć lat później wartości te wzrosły do odpowiednio: 32 i 42 procent. Dla porównania – średnia dotycząca śmiertelności pieszych i rowerzystów wśród wszystkich ofiar wynosi 28 procent.

NIK zaznacza, że ofiary wypadków to często dzieci i osoby starsze, a wypadki zdarzają się często na nowych lub zmodernizowanych drogach. Większość sprawców stanowią kierujący pojazdami. Pomimo tego w działaniach podejmowanych przez Policję w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, skoncentrowano się na egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego głównie przez niezmotoryzowanych, a nie wobec kierujących pojazdami.

“W 2015 r. w stosunku do kierujących zastosowano 3 530,4 tys. środków prawnych (mandaty karne, pouczenia, wnioski o ukaranie), podczas gdy byli oni sprawcami 329 820 zdarzeń drogowych (stosunek 11:1). W tym samym okresie w stosunku do pieszych zastosowano 532,8 tys. środków prawnych, przy czym byli oni sprawcami 5 318 zdarzeń drogowych (stosunek 100:1)”

Izba zwróciła uwagę na brak kryteriw lub standardów  przy wyznaczaniu miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. Poszczególne komendy w sposób dowolny kształtowały tę listę, co skutkuje niewłaściwą identyfikacją takich miejsc w skali kraju. Komendant Główny Policji nie wdrożył skutecznych mechanizmów monitorowania realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz modelu oceny osiągniętych efektów i wpływu na stan bezpieczeństwa na drodze. NIK oceniła negatywnie działanie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Raport NIK (pdf)

O sytuacji pieszych w Polsce pisaliśmy dwa lata temu.