NIK o działaniach promocyjnych miast

NIK skontrolowała 14 polskich miast w kwestii wydatków na promocje. Nie wszystkie wnioski są pozytywne.

Spośród 14 miast skontrolowanych przez NIK, najwięcej na promocję w latach 2011-2013 przeznaczyła Warszawa – 86 mln zł, kolejne były: Gdańsk – 59 mln zł, Bydgoszcz – 53 mln zł, Łódź – 49 mln zł i Gdynia – 46 mln zł. Przyjmując jednak wskaźnik procentowy względem budżetu miasta, liderem jest Gdynia (1,3% budżetu przeznaczona na promocję, która wyprzedza Bydgoszcz – 1,21% budżetu). Stolica na ten cel przeznaczyła 0,23% budżetu. Ze środków miast finansowano najczęściej medialne kampanie reklamowe, wydarzenia kulturalne, kampanie biznesowe, wydawnictwa drukowane oraz imprezy sportowe i okolicznościowe. Dane te mogą być jednak błędne: gminy często klasyfikowały środki wydane na działania promocyjne jako wydatki na kulturę, turystykę lub sport. Niektóre miasta finansowały z środków przeznaczonych na promocje przedsięwzięcia niemające z nią nic wspólnego, np. publikację prasowych kondolencji (w Radomiu) czy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości (Piotrków Trybunalski). Zdaniem NIK przepisy dotyczące klasyfikowania wydatków na promocję są niejednoznaczne i pozwalają na dowolność w ich księgowaniu.

NIK 1

Część miast większość środków z budżetów przeznaczonych na promocję, przeznaczało na promocję przez sport (Białystok – 67%, Bydgoszcz – 59%), pomimo że, zgodnie z przyjętymi założeniami, kierunki promocji miały być różnorodne. W 8 skontrolowanych miastach przy udzielaniu zamówień na usługi promocyjne, nie przestrzegano przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych. W ten sposób aż 12,5 proc. środków przeznaczonych na ten cel wydatkowano z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami.

NIK logoNIK zwróciła uwagę, że rzetelność oceny działań promocyjnych przez miejskich urzędników  może budzić wątpliwości. Miasta oceniały same siebie, często nie weryfikowały jakości wykonania usług promocyjnych bezpośrednio u wykonawców oraz brały pod uwagę tylko to, czy dana kampania przyniosła rezultat wpisany w ich planach, bez konfrontacji z opinią odbiorców kampanii. Spośród 157 zrealizowanych projektów promocyjnych objętych kontrolą, dla 50 z nich nie wyznaczono wskaźników monitorujących stopień osiągnięcia zakładanych celów oraz nie dokonywano ocen ich skuteczności i efektywności.

 

Zdaniem NIK usprawnieniu promocji miast może służyć:

  • propagowanie obiektywnych metod oceny działań promocyjnych,
  • wzmocnienie kontroli obszaru zlecania usług promocyjnych podmiotom zewnętrznym,
  • rzetelne klasyfikowanie wydatków przeznaczonych na promocję.
  • korzystanie przy promocjach miast ze środków UE oraz wykorzystanie mierników towarzyszących projektom unijnym także do konstruowania podobnego modelu rozliczania przedsięwzięć realizowanych z budżetu miasta.

NIK wskazuje jako przykłady dobrych praktyk:

  • dbałość o wprowadzenie zewnętrznych obiektywnych mierników jakości działań promocyjnych (np. w Warszawie realizacja zadania ”Sylwestrowa Moc Przebojów – Zakochaj się w Warszawie” została podsumowana analizą danych dotyczących oglądalności tego wydarzenia, frekwencji podczas imprezy oraz wyników zewnętrznego badania przeprowadzanego wśród mieszkańców),
  • spójność strategii promocyjnych z celami rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd (np. w Gdańsku za jeden z celów strategicznych uznano wzmacnianie roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Kampanie promocyjne konstruowano w sposób zgodny z przyjętym celem).

Informacja o wynikach kontroli o działaniach promocyjnych miast dostępna jest pod tym adresem (PDF)

Źródło: Strona Internetowa NIK / informacje prasowe