Nieprawidłowości Geoportalu Krajowego – pozory wdrażania Dyrektywy INSPIRE w Polsce

Geoportal dopuszcza wyświetlanie zawartości usług danych przestrzennych, mimo niezgodności ich formatu z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Gminy oraz powiaty w większości korzystają z usług firm zewnętrznych, aby spełniać obowiązki wynikające z przepisów. Koszty związane z utrzymaniem usług danych przestrzennych dla JST nie przekładają się na prawidłowość ich funkcjonowania, gdyż usługodawcy nie świadczą usług sieciowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Geoportal celowo pozwala na wyświetlanie formatu HTML, który jest jedynie dodatkowy, akceptując i pomijając fakt, że obligatoryjny format XML nie działa.

To, że Geoportal pozwala wyświetlić usługi danych przestrzennych, nie oznacza że są one wykonane poprawnie.

geoportal.gov.pl 2

Wątpliwości wzbudzają chociażby prezentowane po kliknięciu na warstwę, tabele atrybutów, nieposiadające lub niedostosowane do aktualnych przepisów zawartości, mimo że to wszystko określa wspomniane Rozporządzenie. 

Na załączonym filmie, zaprezentowano w jaki sposób Geoportal Krajowy, jednakowo obsługuje niedostosowane jak i dostosowane do aktualnych przepisów dane przestrzenne, udostępniane za pomocą usług sieciowych.

 

Oznacza to, że Geoportal – centralny punkt dostępu do usług sieciowych, pozwala wyświetlać niepoprawne dane przestrzenne, zakłamując tym samym stan faktyczny w jakim znajduje się nasz Kraj w kontekście cyfryzacji danych przestrzennych.

Autorzy filmu z Łódzkiej Pracowni Urbanistyczno-Architetonicznej GARD apelują o doprowadzenie do zgodnego z przepisami świadczenia usług sieciowych dla danych przestrzennych oraz o:

  • zawiadomienie Jednostek Samorządu Terytorialnego o niepoprawnym świadczeniu przez nie usług sieciowych,
  • usunięcie z ewidencji adresów niepoprawnych usług sieciowych,
  • zamieszczanie na Geoportalu informacji o zgodności wyświetlanych danych z przepisami prawa.

Istnieją dedykowane portale, stworzone na potrzeby Dyrektywy INSPIRE, które pozwalają zweryfikować faktyczną poprawność usług danych przestrzennych.

Takim portalem jest m.in. Geonetwork, który został zaimplementowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz The Spatial Data Infrastructure Germany (SDI Germany). Na załączonym filmie autorzy wskazują jak zachowuje się Geonetwork, kiedy próbuje się skorzystać z usługi WMS stworzonej w niepoprawnym formacie.

Usługodawcy, którzy tworzą dane przestrzenne dla gmin, są dopuszczani do wyświetlania ich usług – niezgodnych z przepisami i nieaktualnych danych, na Geoportalu Krajowym. Geoportal, który powinien być wiarygodnym punktem dostępu do informacji na temat zagospodarowania przestrzennego, wprowadza w stan dezinformacji, które dane są poprawne i aktualne a które nie. Należy pamiętać, że celem udostępniania tych usług w określonych standardach (OGC) jest zapewnienie interoperacyjności danych na terenie całej Unii Europejskiej. 

Oznacza to, że nasz Kraj nie wypełnia Dyrektywy INSPIRE, co może skutkować konsekwencjami finansowymi. Nakłady ponoszone na budowę infrastruktury informacji przestrzennej nie przekładają się w żaden sposób na realną możliwość korzystania z jej efektów.