Wyniki kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra. Nagrody w czterech kategoriach odebrało 36 laureatów za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Drugą z nagród przyznano za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu.

W kategorii prace inżynierskie nagrody w formie statuetek otrzymali:

 • Jakub Chruściński za pracę „Ocena wpływu zmian zagospodarowania przestrzennego na zasoby wodne gminy Czernica”;
 • Karol Krzysztof Federowicz za pracę „Analiza wpływu kompozycji kruszywa na skurcz betonu na podstawie pomiarów odkształceń przy użyciu czujników laserowych w zmodyfikowanej metodzie pierścieniowej”;
 • Anna Hudoba za pracę „Wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego w wybranym mieście średniej wielkości – na przykładzie Chełma Lubelskiego”;
 • Karol Knap za pracę „Rewitalizacja Cegielni w miejscowości Skopanie”;
 • Piotr Kryczka za pracę „Suburbanizacja we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym. Koncepcja modelowego zagospodarowania stref podmiejskich Wrocławia na przykładzie wsi Kiełczówek”;
 • Katarzyna Paulina Matras za pracę „Projekt konstrukcji przekrycia trybun stadionu żużlowego”;
 • Robert Rudnicki oraz Szymon Stelmach za pracę „Zintegrowana wizualizacja przestrzenna Wawelu i Smoczej Jamy w oparciu o dane archiwalne i pomiary skaningowe”.

W kategorii prace magisterskie nagrody w formie statuetek otrzymali:

 • Bartosz Bełch za pracę „Analiza MES oraz badania sztywności i nośności pomostu kompozytowego do zastosowań w obiektach mostowych”;
 • Tomasz Broma za pracę „S’lowtecture: struktura mieszkaniowa, Wrocław – Żerniki”;
 • Agnieszka Kamizelich za pracę „Idea osiedla społecznego a współczesne osiedla mieszkaniowe”;
 • Tomasz Krzysztof Kęsy za pracę „Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką edukacyjno-badawczą”;
 • Natalia Korcz za pracę „Konstrukcja wisząca dachu nad amfiteatrem o wymiarach w rzucie 100×60 m”;
 • Bartosz Kotas za pracę „Projekt strunobetonowego parkingu z uwzględnieniem etapowania pracy konstrukcji”;
 • Krzysztof Moskała za pracę „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne rejonu Osi Saskiej w Warszawie. Dziedzictwo kulturowe w kontekście potrzeb i wymagań współczesnego miasta”;
 • Katarzyna Pielużek za pracę „Podzamcze w Piotrkowie Trybunalskim – wytyczne urbanistyczne do miejscowego planu rewitalizacji”;
 • Ilona Pisera za pracę „Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu”;
 • Maciej Tomasz Solarczyk za pracę „Olimpijski tor kolarski (welodrom) przykryty dachem wiszącym (z analizą cięgna nieodkształcalnego i odkształcalnego)”;
 • Kamila Barbara Walenciak za pracę „Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego”;
 • Leszek Wiśniewski za pracę „Miastotwórcza rola kolei: nowa dzielnica wokół nowego węzła kolejowego na przykładzie Węzła Grochowskiego w Warszawie”.

W kategorii rozprawy doktorskie nagrody w formie statuetek otrzymali:

 • Dr inż. Robert Cybulski za rozprawę „Analysis of local stability of doubly corrugated thin-walled structures”;
 • Dr inż. Michał Gołdyn za rozprawę „Wpływ różnych betonów płyty stropowej i słupa na nośność monolitycznych połączeń płytowo-słupowych”;
 • Dr inż. Agnieszka Jędrzejewska za rozprawę „Analysis of early-age thermal-shrinkage stresses In reinforced concrete walls”;
 • Dr inż. Karolina Knapik za rozprawę „Analizy doświadczalne i numeryczne wybranego gruntu wzmocnionego popiołami lotnymi z procesu fluidalnego spalania węgla”;
 • Dr inż. Aleksandra Korzec za rozprawę „Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych”;
 • Dr inż. arch. Katarzyna Kościńska-Grabowska za rozprawę „Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne wielokondygnacyjnych części podziemnych w budynkach zabytkowych i ich sąsiedztwie”;
 • Dr inż. arch. Paweł Mika za rozprawę „Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych”;
 • Dr inż. Katarzyna Rędzińska za rozprawę „Kontekst krajobrazowy w kompozycji urbanistycznej Wilanowa Zachodniego”.

W kategorii rozprawy habilitacyjne nagrody w formie statuetek oraz dyplomów otrzymali:

 • Dr hab. inż. arch. Marcin Kazimierz Furtak za rozprawę „COP. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Architektura i urbanistyka”;
 • Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak za rozprawę „Teatry Interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”;
 • Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka za rozprawę „Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu”;
 • Dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz za rozprawę „Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej”.

W kategorii krajowe publikacje nagrody w formie dyplomów otrzymali:

 • Prof. dr hab. inż. Bożena Hoła za publikację „Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych”;
 • Dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KAAFM za publikację „Architektura i urbanistyka Izraela”;
 • Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak za publikację „Korozja wewnętrzna betonu”;
 • zespół autorski pod redakcją dr. inż. Jerzego Sowy w składzie dr inż. Piotr Bartkiewicz, dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Paweł Kędzierski, mgr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Maciej Mijakowski, dr inż. Liliana Mirosz, dr inż. Piotr Narowski, dr hab. inż. Piotr Pracki, dr inż. Joanna Rucińska, prof. dr hab. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Michał Strzeszewski, dr inż. Adrian Trząski oraz dr inż. Andrzej Wiszniewski za publikację „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii”;
 • Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG oraz dr inż. Dariusz Kowalski za publikację „Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych”.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwaprzyznano za pracę „Kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”. Laureatami zostali prof. dr inż. arch. Marek Budzyński, arch. Krystyna Ilmurzyńska oraz arch. Zbigniew Badowski.

Nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego nie przyznano.