AKTUALNOŚCI

Nagroda za prace naukowe w 2019 r.

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 18 kwietnia 2019 r., dostępnego w postaci formularza poniżej lub bezpośrednio w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje krajowe – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.

Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:
  • recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
  • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio:
  • opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
  • minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,
  • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji:
  • minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  • egzemplarz publikacji w wersji papierowej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Wybitne osiągnięcia naukowe”
lub
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor, tel. 22 522 57 31, e-mail: [email protected].

Pełna treść Zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, wraz z treścią Zarządzeń zmieniających znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Więcej informacji na stronie internetowej.