“Miasta Przyjazne Starzeniu” – przewodnik dla każdego planisty

„Miasta Przyjazne Starzeniu” – publikacja Światowej Organizacji Zdrowia po raz pierwszy w pierwszym polskim tłumaczeniu, opublikowana z inicjatywy „Magazynu Miasta” wydawanego przez Fundację ResPublica i Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, sfinansowany ze środków ASOS 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Miasto przyjazne starzeniu – Przewodnik. Źródło – Respublica

Nasze społeczeństwo starzeje się. Jest to niezaprzeczalny fakt, podparty nowszymi statystykami, co coraz częściej staje się także elementem debat publicznych. Kwestia ta jest podnoszona nie tylko ze względu na czynniki ekonomiczne, ale także coraz częściej pod kątem miast. Głównym celem debaty jest uświadomienie młodszym pokoleniom, że należy już teraz – w czasach młodości rozpoczynać procesy dostosowywania miast do potrzeb ludzi starszych. Niniejszy projekt WHO powstał w czerwcu 2005 r. podczas sesji otwierającej konferencję XVIII IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics Międzynarodowego Stowarzyszenia Gerontologów i Geriatrów w Rio de Janeiro, w Brazylii. Skutkiem realizacji badań nad przestrzenią miejską przeprowadzonych w wielu miastach na całym świecie jest właśnie niniejsza publikacja. Przewodnik kierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą uczynić swoje miasto bardziej przyjaznym procesowi starzenia się – w tym organom państwowym, organizacjom wolontariackim, sektorowi prywatnemu oraz grupom obywatelskim poprzez pomoc w dokonaniu samooceny danego miasta z uwzględnieniem perspektywy osób starszych w celu znalezienia sfer, w których mogą one stać się bardziej przyjazne starzeniu.

Przewodnik podzielony jest na części, które opisują zalety i bariery, jakie osoby starsze dostrzegają w miastach na różnych etapach rozwoju, w każdym aspekcie życia. Kolejne części opisują trendy urbanizacji i gwałtownego wzrostu populacji osób powyżej 60. roku życia oraz wyzwania stojące przed miastami w tym kontekście, koncepcję „aktywnego starzenia się” jako modelu wskazującego kierunki rozwoju miast przyjaznych starzeniu, problemy i obawy wyrażane przez seniorów i osoby z nimi pracujące w kontekście każdego z ośmiu aspektów życia w mieście: przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji oraz wsparcia społeczności i usług zdrowotnych. Oprócz badań, przewodnik zawiera cenne instrukcje dotyczące wdrażania w życie kolejnych rozwiązań w nim opisywanych.

W każdej z części opis wyników badania podsumowany jest listą kontrolną najważniejszych cech miasta przyjaznego starzeniu uzyskanych dzięki analizie wyników diagnozy ze wszystkich miast biorących udział w przedsięwzięciu.

W świetle zjawiska starzenia się społeczeństwa, niezwykle istotne jest, by urbaniści oraz planiści przestrzenni szczególnie pochylili się nad problemem projektowania otoczenia, które będzie odpowiednie także dla ludzi starszych. Jesteśmy przekonani, że ta publikacja może im w tym pomóc.

Poradnik do pobrania pod adresem: http://publica.pl/teksty/miasta-przyjazne-starzeniu-przewodnik-48784.html