AKTUALNOŚCI

Które obszary przeznaczyć pod zabudowę? – Jest na to sposób!

Trwają prace prowadzone przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nad utworzeniem opracowania pt.  “Metodologia urbanizacji”, mającym na celu ułatwienie planistom wyboru obszarów przeznaczonych do urbanizacji.  Analiza została przeprowadzona w 12 gminach położonych w 7 województwach. Uwzględniono wszystkie typy gmin:

 • miejskie (Bytom, Cieszyn, Kędzierzyn-Koźle, Łeba, Łódź)
 • miejsko-wiejskie (Iwonicz-Zdrój, Góra Kalwaria, Wieliczka)
 • wiejskie (Kampinos, Klembów)

Każda analiza została podzielona na prace wstępne oraz 6 etapów.

miasto

Zakres prac:

 1. Prace wstępne
 2. I Etap – wstępne wyznaczenie obszarów zabudowanych i obszarów rozwoju zabudowy
 3. II Etap – uszczegółowienie zasięgu przestrzennego obszarów zabudowanych i obszaru rozwoju zabudowy
 4. III Etap – wyznaczenie obszarów zabudowanych, rozwoju zabudowy i niewskazanych do zabudowy, luki w zabudowie, obszary inwestycyjne z mpzp i suikzp
 5. IV Etap – analiza chłonności terenów niezabudowanych na obszarach zabudowanych i obszarach rozwoju zabudowy
 6. V Etap – analiza potrzeb i możliwości rozwojowych gminy
 7. VI Etap – porównanie chłonności obszarów zabudowanych i obszarów rozwoju zabudowy, z potrzebami i możliwościami rozwojowymi gminy oraz wyznaczenie ostatecznych granic obszarów przewidzianych do urbanizacji

Prace wstępne to budowa bazy danych w systemie GIS polegająca na zharmonizowaniu danych źródłowych takich jak: mapy papierowe, ortofotomapy, elektroniczne bazy danych, rejestry, dokumenty czy pliki CAD.

I Etap jest realizowany w trzech częściach.  Na początku wyznacza się obszary zabudowane, obszary rozwoju zabudowy oraz obszary niewskazane do zabudowy na podstawie kryteriów ogólnych. W skład kryteriów ogólnych wchodzą: istniejąca zabudowa, użytkowanie terenu, dostęp do infrastruktury technicznej, polityka przestrzenna wraz z prawem miejscowym oraz wskaźnik intensywności zabudowy/wskaźnik powierzchni zabudowanej.  Następnie uzyskane wyniki są kategoryzowane w przedziałach oddzielnych dla gmin miejskich oraz wiejskich.  Niestety twórcy nie podali metody wyliczenia wartości. Na koniec następuje generalizacja, tak aby tereny danej kategorii nie były zbytnio pofragmentowane.

II Etap polega, podobnie jak I Etap, na wyznaczeniu obszarów na podstawie kryteriów, tym razem – szczegółowych. W tej części analizy otrzymuje się obszary objęte zakazem zabudowy, obszary o ograniczonych możliwościach zabudowy oraz pozostałe obszary. W skład kryteriów szczegółowych wchodzą: tereny otwarte, ograniczenia przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, powodzie, osuwiska, ograniczenia górnicze, ochrona gruntów rolnych, lasy, strefa ograniczonego użytkowania oraz trudności w posadowieniu budynków.

Przed przystapieniem do III Etapu analizy porównuje się wyniki I i II Etapu. Efektem tego jest wyodrębnienie 9 kategorii obszarów:

1. Zabudowane na obszarach niepodlegających ograniczeniom w zabudowie
2. Zabudowane na obszarach o ograniczonych możliwościach zabudowy
3. Zabudowane na obszarach objętych zakazem zabudowy
4. Rozwoju zabudowy na obszarach niepodlegających ograniczeniom w zabudowie
5. Rozwoju zabudowy na obszarach o ograniczonych możliwościach zabudowy
6. Rozwoju zabudowy na obszarach objętych zakazem zabudowy
7. Niezabudowane na obszarach niepodlegających ograniczeniom w zabudowie
8. Niezabudowane na obszarach o ograniczonych możliwościach zabudowy
9. Niezabudowane na obszarach objętych zakazem zabudowy

III Etap polega na uproszczeniu powyższych grup do 5 kategorii:

1. Obszary zabudowane – kategorie 1,2
2. Obszary zabudowane (bez możliwości rozwoju
zabudowy w obrębie luk w zabudowie) – kategoria 3
3. Obszary rozwoju zabudowy niepodlegające
ograniczeniom w zabudowie – kategoria 4
4. Pozostałe obszary rozwoju zabudowy (podlegające
ograniczeniom w zabudowie) – kategoria 5
5. Obszary niewskazane do zabudowy – kategorie 6,7,8,9

oraz sprecyzowaniu luk w zabudowie i wskazaniu terenów inwestycyjnych zawartych w MPZP oraz SUIKZP.

IV Etap polega na wyliczeniu chłonności luk na obszarach zabudowanych i obszarach rozwoju zabudowy.

W tym celu dzieli się powierzchnie zajmowane przez luki w różnych typach zabudowy przez wytyczne powierzchni pojedynczej działki przyjęte w MPZP lub SUIKZP. Dzięki temu uzyskuje się prognozowana liczbę gospodarstw domowych, co w przemnożeniu przez przyjętą liczbę osób zamieszkujących 1 gospodarstwo domowe pozwala otrzymać chłonność (wyrażoną w osobach).

V Etap – “Prognoza demograficzna”, czyli różnica liczby ludności danej gminy na przekroju 20 lat wyliczona przy użyciu spisu powszechnego oraz prognoz GUS w zakresie liczby ludności.

VI Etap rozpoczyna się zestawieniem etapów IV oraz V uzupełnionych dwoma nowymi czynnikami, czyli:

 • Chłonności terenów ujętych w MPZP poza obszarami zabudowanymi
 • Chłonności terenów ujętych w  SUIKZP poza obszarami zabudowanym i poza terenami objętymi planami miejscowymi

Następnie dokonana zostaje aktualizacja związana z uwzględnieniem chłonności zabudowy z MPZP i SUIKZP, w wyniku czego otrzymuje się cztery, końcowe kategorie obszarów:

1. Obszary zabudowane
2. Obszary zabudowane (bez możliwości rozwoju
zabudowy)
3. Obszary rozwoju zabudowy w granicach
obowiązujących mpzp
4. Obszary niewskazane do zabudowy

Źródło informacji, na podstawie których powstał ten artykuł, znajduje się pod tym adresem.

Klikając w powyższy link możecie Państwo obejrzeć jak przeprowadzono taką analizę dla gminy Góra Kalwaria.