AKTUALNOŚCI

Łuków: konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Narutowicza

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Placu Narutowicza w Łukowie. Konkurs ma na celu wyłonienie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w Łukowie u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Czerwonego Krzyża, Staropijarskiej i Kościelnej.

fot. lukow.pl

fot. lukow.pl

Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, budownictwo, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna, osoby fizyczne będące studentami uczelni wyższych o ww. kierunkach oraz osoby prawne posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki.

Łuków zakres opracowania

Do Konkursu należy zgłaszać projekty własnego autorstwa, załączając stosowne oświadczenia, stanowiące załączniki do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Placu Narutowicza w Łukowie

Opracowanie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 do dnia 30 września 2015 r. do godz. 15.30 w nieprzezroczystym opakowaniu z następującym oznaczeniem: „Konkurs-koncepcja zagospodarowania terenu przy Placu Narutowicza w Łukowie” oraz sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą w prawym górnym rogu. Do opakowania należy dokleić kopertę zawierającą dane jednostki projektującej, opatrzoną taką samą liczba rozpoznawczą. Koperta powinna uniemożliwić odczytanie zawartości. Projekty złożone do Konkursu oceni powołane Jury, które wyłoni zwycięski projekt.

Wysokość nagrody pieniężnej wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Linki:

Regulamin Konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

źródło: lukow.pl