AKTUALNOŚCI

Lublin: Rada Miasta przyjęła projekt Studium. Górki Czechowskie do zabudowy

Radni Lublina w godzinach nocnych przyjęli nowy projekt Studium. Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim zapisy o możliwości przeznaczenia pod zabudowę Górek Czechowskich.

Poprzednie Studium pochodzi sprzed blisko 20 lat. Przyjęte zostało w dniu 13 kwietnia 2000 roku. Prace nad nowym dokumentem rozpoczęto w czerwcu 2010 roku. W 2017 oraz 2018 roku odbyły się wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu.

Górki Czechowskie do zabudowy?

Kontrowersje wzbudza w szczególności teren Górek Czechowskich, który jeszcze trzy dekady temu należał do Agencji Mienia Wojskowego. Jest to teren dawnego poligonu o powierzchni ok. 150 ha. Dziś jest to teren prywatny. W poprzednim Studium Górki Czechowskie planowane były jako teren zielony i zaplecze przyrodniczo-rekreacyjne miasta. Kontrowersje wzbudziły plany jego częściowego przeznaczenia pod zabudowę.

Studium z 2000 roku zakładało zachowanie Górek Czechowskich jako teren zielony

Studium z 2000 roku zakładało zachowanie Górek Czechowskich jako teren zielony / źródło

W kwietniu 2019 roku odbyło się referendum – 2/3 biorących udział, czyli ponad 22 tysiące osób, nie zgodziło się na propozycje zagospodarowania terenu. Frekwencja wyniosła jedynie 12,91%, więc jego wynik nie jest wiążący. Pomimo tego wielu przeciwników projektu Studium protestowało przeciw przeznaczeniu pod zabudowę terenu Górek Czechowskich.

Władze miasta tłumaczyły, że dla obszaru ustalono strefy ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych.  Zaplanowano również “utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górki Czechowskie w ramach Ekologicznego System Obszarów Chronionych Miasta oraz ogólnodostępnego terenu zieleni o charakterze parkowym z uwzględnieniem miejsc rekreacji biernej w formie rozległych muraw, łąk kwietnych, ścieżek spacerowych, terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych takich jak: korty tenisowe, boiska do różnych gier, ścieżki zdrowia, place zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, miejsca jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. przy czym kształtowanie zieleni powinno odbywać się w sposób naturalny (naturalistyczny). W ramach wysoczyzny północno-wschodniej na G. Czechowskich – uwzględnienie ”rejonu lokalizacji usług oświaty/usług sportu i rekreacji” (ok. 1,5 ha) – wysoczyzna największa w sąsiedztwie osiedla Prestige. W ramach wysoczyzny południowej – (ul. Ducha/Willowa) pozostawienie funkcji usług sportu i rekreacji, zgodnie z planem obowiązującym.

Protesty przed głosowaniem

Głosowanie projektu Studium odbywa się aż 9 lat po przystąpieniu do sporządzenia projektu. Prezydent miasta tłumaczył to sporem wokół ww. terenu:

Uchwalenie studium było wstrzymywane ze względu na emocje i spory toczące się niemal wyłącznie wokół Górek Czechowskich. Teren górek to około 1 proc. terenu objętego studium. Jednym słowem dyskutujemy o obszarze miasta blokując procedowanie studium dotyczącego całego miasta

– mówił w piątek 21 czerwca prezydent Żuk. W opublikowanym piśmie dodał również, że:

Na dokument studium czeka wielu mieszkańców Lublina, którzy dziś są „zablokowani” nieaktualnymi planami zagospodarowania i nieaktualnym studium.

Głosowanie nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina” miało odbyć się już w czwartek.  Z przyczyny “błędu formalnego” w postaci zbyt późnego poinformowania radnych, sesję przesunięto na 30 czerwca.

Górki Czechowskie mapa

Górki Czechowskie w nowym projekcie Studium | opracowanie: WW/Urbnews.pl | mapa: Openstreetmap

„W Lublinie Mieszkańcy głosu nie mają” – protestował w ten weekend Lubelski Ruch Miejski, który przeprowadził cichą pikietę pod Urzędem Miasta. Uczestnicy wydarzenia zakleili usta czarną taśmą.

Radni podjęli temat nowego Studium na dzisiejszych sesji w godzinach późnowieczornych, po całodniowych obradach. Dyskusja nad Studium rozpoczęła się o godzinie 23:30. Głosowanie odbyło się nad ranem. Studium przyjęto – za projektem było 17 radnych.

Co zakłada nowy projekt Studium?

  • Powiększenie terenów przeznaczonych w mieście pod zieleń działkową np. rejon Bluszczowej, Mełgiewskiej.
  • Weryfikacja proponowanych wcześniej funkcji rozwojowych Miasta zgodnie ze zgłaszanymi uwagami: rejon ul. Rataja – dopuszczenie usług sportu i rekreacji w miejscu terenów pokolejowych, rejon ul. Choiny, Związkowej, Łęczyńskiej – dopuszczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej w miejsce aktywizacji gospodarczej; rejon ul. Mełgiewskiej, Kasprowicza – dopuszczenie usług w miejscu aktywizacji gospodarczej.
  • Uszczegółowienie przebiegu ESOCH – w miejscach obowiązujących lub opracowywanych planów miejscowych.
  • Uszczegółowienie terenów zieleni w osiedlach – np. w rejonie na wschód od Cmentarza Komunalnego na Majdanku i w rejonie ul. Bolesława Chrobrego.
  • Korekta oznaczenia układu drogowego na terenie Gminy Konopnica
  • Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności – rejon Zemborzyc (przy granicy miasta), rejon Głuska (przy granicy południowej miasta), w miejscach w pełni wyposażonych w infrastrukturę techniczną.