Lublin: Konkurs urbanistyczny na koncepcję parku na Błoniach

Miasto Lublin ogłosiło konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem.

autor: Szater / Wikimedia Commons

Błonia pod lubelskim Zamkiem; fot. Szater / Wikimedia Commons

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.t. Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych , która w czytelnej i zwięzłej formie, odpowiedniej dla rangi historycznej i kulturowej przeszłości Lublina, a także jego przyszłości, będzie wyznaczała ramy i zasady rozwoju tej części miasta.

Konkurs dostarczyć ma informacji o możliwościach docelowego kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych; wskazać możliwość wykorzystania terenów będących w chwili obecnej we władaniu Gminy Lublin; określić zasady kształtowania zieleni wysokiej uwzględniające dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku oraz pozwolić na uzyskanie efektów na miarę ambicji i standardów godnych stolicy regionu i miejsca położonego w centrum miasta. Rozwiązanie projektowe powinno być efektem wyważenia racji historycznych i rozwojowych, stworzyć wizję rozwoju przestrzennego atrakcyjną funkcjonalnie, programowo i architektonicznie dla użytkowników. Organizator oczekuje rozwiązań atrakcyjnych ideowo i funkcjonalnie, uwzględniających możliwość ich wykorzystania dla opracowania projektów realizacyjnych oraz przetwarzania na urbanistyczny zapis prawa lokalnego, przy opracowaniu miejscowego planu (miejscowych planów) zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego opracowaniem konkursowym.

Teren opracowania

Teren będący przedmiotem konkursu położony jest w centralnej części Lublina, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, Placu Zamkowego, Podwale, Zamojska wraz ze wzgórzem zamkowym i błoniami. Powierzchnia terenu wynosi – 36,66 ha.

Terminy

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 11.05.2015, godzina 13:00.
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin.
IV.2.3)

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 21.09.2015r do godziny 12:00.
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin.

Nagrody

Pula nagród pieniężnych wynosi 220 000 PLN.

Nagroda I – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) oraz zaproszenie laureata do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich parku i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją

Nagroda II – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)

Nagroda III – 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł)

Wyróżnienia – 10 wyróżnień po 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).

Więcej informacji: bip.lublin.pl