AKTUALNOŚCI

Łódź: Rada Miejska w Łodzi uchwaliła studium

Rada Miejska w Łodzi uchwaliła wczoraj wieczorem nowe studium zagospodarowania przestrzennego.

Do późnych godzin trwało posiedzenie łódzkiej Rady Miasta w dniu 28 marca. Do projektu studium wpłynęło ponad kilkaset uwag mieszkańców. Finalnie, po obradach i dyskusjach, radni przyjęli wczoraj projekt dokumentu.

Łódź Studium Kierunki Zagospodarowania

Kierunki rozwoju Łodzi w studium przyjętym w maju 2018 roku

Dotychczasowe studium było uchwalone w 2010 roku. Poprzedni dokument przygotowany było na potrzeby milionowego miasta, rezerwując znaczną powierzchnię pod nową zabudowę, podczas gdy trendy wskazują na o 1/3 mniejsza liczbę mieszkańców. Według danych GUS, w 2016 roku miasto zamieszkiwało mniej niż 700 tysięcy mieszkańców. Prawie powierzchni miasta została wyłączona z zabudowy i pozostanie terenami zielonymi. Studium zakłada podzielenie miasta na strefy. Poza strefą niezabudowaną wiemy, że około 1/4 powierzchni miasta zajmować mają tereny zabudowy mieszkaniowej. Za kluczowe przestrzenie publiczne uznano strefę wielkomiejską oraz tereny zielone w północnej i zachodniej części miasta.

Miasto wyznaczyło w studium strefę uprzywilejowania transportu publicznego, które obejmie centralną część miasta. Doprowadzać do nich ruch ma m.in. siedem tras szybkich tramwajów. W studium zawarto również przebieg nowej, podziemnej linii kolejowej łączącej dworzec Łódź Fabryczna z dworcem Łódź Kaliska. W dokumencie poznajemy również docelowy układ dróg rowerowych.

Jedynie 1/5 miasta objęta jest obecnie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To wynik gorszy od średniej krajowej. Łódzkie studium prezentuje również obszary, dla których miasto planuje w najbliższym czasie przyjęcie planów miejscowych:

Łódź Studium 2018 Miejscowe plany

Więcej w projekcie, który trafił do radnych.