Linie zabudowy nie mogą urywać się na rysunku planu

Wyznaczone linie zabudowy w jednym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzenengo dla warszawskiego Mokotowa wzbudziły wątpliwości Wojewody Mazowieckiego. Jego rozstrzygnięcie nadzorcze w tej kwestii zostało potwierdzone przez WSA i NSA.

Sprawa dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego. Zdaniem wojewody, rysunek planu z 2014 r. nie wyznaczał poprawnie linii zabudowy:

w ramach jednego terenu występują linie zabudowy zarówno nieprzekraczalne, jak i obowiązujące, zaś brak „domykania” poszczególnych rodzajów linii zabudowy skutkuje brakiem możliwości jednoznacznego zakwalifikowania możliwości inwestycyjnych w ramach poszczególnych terenów

– czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym z 2015 roku.

Linie te nie zostały bowiem określone na obszarze całej karty terenu, czy nawet działki a jedynie na ich fragmentach. Linie “urywają się” na rysunku planu. Przykłady prezentujemy poniżej:

Linie zabudowy planu dla Wierzbna

Linie zabudowy planu dla Wierzbna. W zaprezentowanych kartach terenu linie zabudowy “urywają się” wewnątrz jednostki urbanistycznej

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z rozstrzygnięciem nadzorczym wydanym przez Wojewodę odnośnie do wadliwości uchwały planistycznej polegającej na nieprecyzyjnym wyznaczeniu linii zabudowy w odniesieniu do szeregu jednostek planistycznych.

Sąd uzasadnił, że nie ma wymogu wyznaczania linii zabudowy wokół całego terenu, wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Może być on bowiem wydzielony w stosunku do linii rozgraniczającej ulicy, linii rozgraniczającej ciągu pieszego, linii rozgraniczającej placu, linii rozgraniczającej innego terenu lub innych obiektów i urządzeń. Jednak określone na rysunku planu, “niedomknięte” linie nie są wyznaczone poprawnie.

Celem wyznaczenia linii zabudowy jest jednoznaczne określenie obszaru tzw. “ruchu budowlanego”, na którym może być lokalizowana nowa zabudowa oraz dopuszczona rozbudowa istniejącej zabudowy. Obszar ten nie musi być wyznaczony liniami zabudowy wokół całego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, jako obiegającymi teren przeznaczony pod zabudowę, lecz musi w precyzyjny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, sposób określać te części terenu przeznaczonego pod zabudowę, na których plan dopuszcza sytuowanie budynków, co wynika wprost z przytoczonych powyżej definicji.

– stwierdził NSA

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że nie można przyjąć, że w powyższym przykładzie wyznaczono dokładne linie zabudowy, określające jednoznaczne granice obszarów, na których może być realizowana nowa zabudowa oraz rozbudowa zabudowy istniejącej. Za błąd uznano fakt, że linie wyznaczone są tylko na fragmentach tych terenów i “urywają się”. Wskutek tego oznaczenia na rysunku nie określają, w którym miejscu one faktycznie obowiązują i nie przesądzają na których częściach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi możliwa jest realizacja budynków. Jako, że zgodnie z treścią planu lokalizowanie zarówno nowej zabudowy, jak też rozbudowy zabudowy istniejącej, musi być zgodne z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy, a te są fragmentaryczne i nie wyznaczają obszaru wyznaczonego tymi liniami zabudowy, to tym samym nie wyznaczono obszaru, na którym może być lokalizowana zabudowa.

Zdaniem NSA, podobne przepisy miejscowych planów umożliwiać mogą dowolne i uznaniowe sytuowanie zabudowy na tych terenach, w zależności od interpretacji organu wydającego pozwolenie na budowę. A to sprzeczne jest z zasadami zachowania ładu przestrzennego.

Nieprawidłowości te skutkują tym, że plan miejscowy jest w tym zakresie nieprecyzyjny i nieczytelny, a jego stosowanie może prowadzić do dowolności w interpretacji jego zapisów. Określenie linii zabudowy musi jednoznacznie wynikać zarówno z tekstu uchwały, jak i z rysunku planu, gdyż dopiero to stanowi precyzyjną i jednoznaczną normę prawną ustaloną w planie miejscowym.

– czytamy w uzasadnieniu.

Miejscowy plan został częściowo unieważniony.

Wyrok NSA z 19.10.2015 | Sygn. akt: II OSK 2008/15