AKTUALNOŚCI

W Krakowie dyskutowano o jakości powietrza

W Krakowie odbyło się spotkanie prezydentów miast, poświęcone działaniom zmierzającym do poprawy jakości powietrza.

Do stolicy Małopolski przyjechało 15 przedstawicieli miast, głównie z południowej Polski. Podczas konferencji podpisano rezolucję pn. „Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach”. Ma ona zwrócić uwagę władzom centralnym na problem, z którym zmagają się samorządy. Władze Bielsko-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca uznali wspólnie, że nadszedł czas na wspólne działania na rzecz poprawy powietrza w Polsce.

Sygnatariusze skierowali do władz państwowych (Prezydenta RP, Rady Ministrów i Parlamentu) o podjęcie prac legislacyjnych, które przyczynią się do powstania nowych, lepszych narzędzi do walki ze smogiem. Podpisani zgodzili się, że samorządy lokalne podejmują główny ciężar działań chociaż nie dysponują odpowiednim zestawem narzędziami prawnymi. Podkreślili też fakt o skardze Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce za długotrwałe łamanie norm jakości powietrza.

Samorządowcy proponują m.in. wprowadzanie lokalnych stref ograniczonego ruchu, znakowanie klas emisyjnych silników samochodowych na wzór miast zachodnioeuropejskich czy ochronę kanałów przewietrzania  miasta poprzez wprowadzenie wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wszystkie propozycje dotyczące jakości powietrza:

w zakresie ograniczania niskiej emisji:

 • wprowadzenie minimalnych standardów jakości kwalifikowanych paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego;
 • wprowadzenie minimalnych standardów emisji dla instalacji spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym;
 • wprowadzenie parametrów jakościowych (energetyczno-emisyjnych) nowych kotłów opalanych paliwami stałymi wprowadzanych na rynek jako produkt w sprzedaży indywidualnej;
 • wyposażenie służb kominiarskich w uprawnienia kontrolne w zakresie weryfikacji stanu jakości indywidualnych instalacji spalania;
 • powrót do prac nad Specustawą dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji;

w zakresie sieci ciepłowniczych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych:

 • wyposażenie lokalnych władz samorządowych w możliwość tworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej;
 • wprowadzenie obowiązującego na terenie całego kraju jednolitego systemu oznakowania samochodów spełniających określone normy emisji spalin;
 • wprowadzenie ograniczenia prędkości maksymalnej w obszarze stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie występowania epizodów zanieczyszczeń powietrza;
 • umożliwienie czasowych zmian organizacji ruchu drogowego w celu ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów samochodowych poprzez: wprowadzanie ruchu naprzemiennego z rejestracjami parzystymi i nieparzystymi w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami wprowadzenie zakazu ruchu samochodów przewożących mniej niż 3 osoby w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami

w zakresie ograniczania emisji o charakterze wtórnym i utrzymania czystości w obrębie ciągów komunikacyjnych:

 • umożliwienie lokalnym władzom samorządowym wprowadzenie do Regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku regularnego czyszczenia na mokro przez właścicieli nieruchomości chodników służących do ruchu pieszego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości – szczególnie w okresie wiosenno-letnim;
 • wprowadzenie do pozwolenia na budowę zapisu o konieczności posiadania i stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających każdorazowo nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujące budowę na drogi publiczne z jednoczesnym rozszerzeniem katalogu obowiązków kierownika budowy w zakresie nadzorowania nad stosowaniem tychże urządzeń;
 • rozszerzenie katalogu przepisów dotyczących obowiązku prawidłowego prowadzenia budowy o możliwość ukarania prowadzących budowę za niezachowanie należytej staranności w dbaniu o środowisko poprzez zaniechanie stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujących budowę na drogi publiczne;

w zakresie działalności kontrolnej:

 • wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne oraz egzekucyjne związane z przestrzeganiem ograniczeń, zakazów lub nakazów w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej;
 • wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne i egzekucyjne w zakresie kontroli jakości spalin emitowanych przez pojazdy w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej lub innych stref wyznaczonych przez Rady Gmin;
 • wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w uprawnienia kontrolne pojazdów (będących w ruchu) opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza atmosferycznego;

w zakresie ochrony obszarów wymiany powietrza w miastach:

 • umożliwienie dodatkowej ochrony kanałów przewietrzania miasta poprzez wprowadzenie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

w zakresie działań o charakterze fiskalnym:

 • umożliwienie ustalania zwiększonej opłaty taryfowej za parkowanie w strefach ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesienno-zimowego).