Kraków ze standardami urbanistycznymi

W środę krakowscy radni przegłosowali projekt lokalnych standardów urbanistycznych dla Krakowa. Lokalne standardy opracowane przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK zaostrzają zapisy specustawy mieszkaniowej.

Podobnie jak w przypadku wielu samorządów, także w projekcie lokalnych standardów opracowanym przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK, zapisy dotyczące odległości zostały zaostrzone. Inwestycja realizowana w oparciu o specustawę mieszkaniową powinna znajdować się maksymalnie 750 m od szkoły, przedszkola czy terenów wypoczynku, rekreacji i sportu, oraz 250 m od przystanku komunikacyjnego. W uchwale w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych zapisano także, że budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż siedem kondygnacji. Jeżeli w odległości nie większej niż 500 m od planowanych budynków znajduje się już wyższa zabudowa, wówczas maksymalna wysokość inwestycji będzie mogła wynieść co najwyżej połowę wysokości najwyższego już istniejącego budynku.

Krakowski projekt zakłada także limity miejsc parkingowych. Różna jest ona dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także gdy część budynków przeznaczona jest pod działalność handlową i usługową. Projekt przewiduje podział miasta na dwie strefy z uwagi na zróżnicowaną wielkości standardu dotyczącego miejsc parkingowych z uwzględnieniem wytycznych zawartych w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa w 2012 r. „Programie obsługi parkingowej dla Miasta Krakowa”.

W lokalnych standardach urbanistycznych Krakowa znalazł się zapis uzależniający realizację inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy od tego, że teren na którym ma powstać ma zapewniony dostęp do sieci ciepłowniczej.

Specustawa mieszkaniowa

Specustawa mieszkaniowa, przyjęta w lipcu ubiegłego roku. Zakłada ułatwienia w inwestowaniu w budynek lub budynki mieszkalne. Dotyczy obiektów wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10. Przy zgodnie radnych gminy inwestycje będą mogły powstawać niezależnie od obowiązywania planów, jak i ich zapisów. Planowane obiekty powinny być zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, chyba że inwestycja jest zlokalizowana na terenach kolejowych, wojskowych czy poprzemysłowych. Wskutek zapisów – zarówno tych, które weszły w życie jak i proponowane były w trakcie procedowania ustawy – uzyskała ona potoczną nazwę “Lex Deweloper”.

Samorządy uzyskały prawo nakładania dodatkowych limitów w postaci lokalnych standardów urbanistycznych. Mogą one skrócić wymagane odległości o połowę. Samorządy nie mogą jednak dodawać dodatkowych reguł: jak pisaliśmy niedawno, Nie zawsze na zapisy przychylnie patrzą służby wojewodów. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października ubiegłego roku stwierdziło nieważność części warszawskiej uchwały, przyjętej miesiąc wcześniej. Wojewoda unieważnił m.in. zapis dotyczący wymogu liczby miejsc parkingowych, niezbędnych do obsługi inwestycji towarzyszącej. Podobnie skończyło się postępowanie nadzorce w Piasecznie.

Wskutek zapisów specustawy mieszkaniowej, samorządy nie zyskały wiec kontroli nad częścią inwestycji realizowany jej zapisem. We wspomnianym rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego czytamy:

“o ile (…) możliwe jest określenie lokalnych standardów urbanistycznych, to brak takich przesłanek w odniesieniu do inwestycji towarzyszących.

Pomimo tego władze lokalne walczą na różne sposoby z negatywnymi skutkami specustawy. W Gdańsku ustalono m.in. wymóg lokalizacji w parterach budynków od strony ulic publicznych oraz ogólnodostępnych przestrzeni np. ciągów pieszych i placów, czy obowiązek poszanowania krajobrazu kulturowego. Zapisy te wciąż obowiązują.

Ostateczne decyzje w przypadku pojedynczych inwestycji podejmują zawsze radni.