Kraków: Rok obowiązywania uchwały krajobrazowej

Mija rok od wejścia w życie krakowskiej uchwały krajobrazowej. Od tego czasu na terenie miasta ograniczone możliwości sytuowania nowych nośników.

Dokument zakłada podział miasta na trzy strefy, z czego strefa III miałaby zostać podzielona jeszcze na trzy podobszary – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług. Dla każdej z wyżej wymienionych stref oraz obszarów określono odrębne zasady i standardy jakościowe obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Uchwała wprowadza ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. banery, billboardy o powierzchni 12 m kw. lub 18 m kw., słupy plakatowo-reklamowe (tzw. „okrąglaki”), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m kw., a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.

Uchwała dopuszcza szyldy informujące o rodzaju działalności prowadzonej na nieruchomości, na której zainstalowano tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe oraz reklamy, które mają służyć upowszechnianiu informacji o osobie, przedsiębiorstwie, usługach i przedsięwzięciach. Zgodnie z zapisami uchwały, szyldy będą się mogły znajdować w 1/3 górnej części witryny/okna/ drzwi, poniżej linii parteru, a także w pionowym pasie po obu stronach drzwi, na nie więcej niż 25 proc. elewacji frontowej parteru budynku i w poziomym pasie min. 2,5 m nad poziomem gruntu. Uchwała dopuszcza maksymalnie pięć szyldów umieszczonych na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność, z wyjątkiem obszarów Parków Kulturowych, gdzie można lokować tylko 1 szyld.

Strefy w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Strefy w krakowskiej uchwale krajobrazowej

Kilkaset odmów na nowe reklamy

Każdy z nowych nośników reklamowych wymaga złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru jego zainstalowania albo o pozwolenie na budowę, które rozpatruje Wydział Architektury i Urbanistyki, Zarząd Dróg Miejskich lub w przypadku terenów zielonych i rekreacyjnych – Zarząd Zieleni Miejskiej.

W tym drugim wydano już ponad 600 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy ze względu na brak zgodności reklam z zapisami uchwały krajobrazowej. Od wejścia w życie uchwały krajobrazowej krakowski zarząd dróg nie wydaje nowych zezwoleń między innymi na umieszczanie reklam na słupach oświetlenia ulicznego, w związku z czym ponad 800 reklam tego typu zostało usuniętych z terenu miasta po zakończeniu obowiązywania zezwoleń.

Pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki zarejestrowali dotychczas łącznie 59 spraw dotyczących badania legalności oraz zgodności nośników reklamowych z uchwałą krajobrazową, zainicjowanych zarówno zgłoszeniami mieszkańców, jednostek miejskich, jak również czynnościami kontrolnymi pracowników urzędu. Zakończono działania wyjaśniające w 26 sprawach, z czego dziewięć w związku ze stwierdzeniem usunięcia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnych z zapisami uchwały. W pozostałych przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy reklama została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie), ustalenie terminu zainstalowania reklamy (po czy przed 30 czerwca 2020 r.), ustalenie podmiotu który umieścił dany nośnik reklamowy oraz zbadanie jego zgodności z wymogami uchwały krajobrazowej. W tym przypadku do dzisiaj w żadnym przypadku nie zostało wszczęte na podstawie art. 37 d. ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej.

Dostosowanie istniejących nośników w 2022 roku

Na dostosowanie istniejących nośników reklamowych (niezgodnych z zapisami uchwały) ich właściciele mają czas do 20 czerwca 2022 roku. Miasto będzie mogło nakładać kary od 1 lipca 2022 roku. Jednak już dziś widać usunięte z ulic miasta reklamy.

Dodatkowo ZDMK realizuje plan kontroli ciągów ulic wylotowych, parku kulturowego Stare Miasto, parku kulturowego Nowa Huta oraz tereny planowanego parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Dla wszystkich tych ulic ustalono przebieg pasa drogowego oraz dokonano pomiaru powierzchni reklamowej nośników reklamowych znajdujących się w przestrzeni pasa drogowego lub znajdujących się na działkach. Od początku obowiązywania uchwały krajobrazowej Zarząd Dróg Miasta Krakowa wszczął 481 postępowań administracyjnych względem właścicieli reklam znajdujących się w przestrzeni pasa drogowego.

Pół miliona złotych kar za nielegalne reklamy

Przez ostatnie 12 miesięcy wydano 130 decyzji administracyjnych, będących rozstrzygnięciem postępowań administracyjnych toczonych w oparciu o art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p., orzekających o nałożeniu kary pieniężnej. Łącznie z kar miasto uzyskało już ponad 585 tys. zł.

Prace nad projektem uchwały krajobrazowej ruszyły jesienią 2015 r. Projekt był wykładany do publicznego wglądu trzy razy: w 2017, 2018 oraz 2019 roku. Dokument określający zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń krakowscy radni zaakceptowali 26 lutego 2020 roku.