Kraków przygotuje nowe studium

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Wnioski składać można do końca sierpnia.

Zbieranie wniosków od mieszkańców wiąże się z decyzją radnych sprzed miesiąca. Poprzedni dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalony został w 2014 roku, po około siedmiu latach prac. Kosztowało blisko 3 miliony złotych. Około 3,5 roku po wejściu w życie poprzedniego radni przegłosowali przystąpienie do sporządzenia kolejnego studium. Wśród powodów wymienia się dużą liczbę wniosków o jego zmianę – po uchwaleniu poprzedniego studium wpłynęło ich ponad tysiąc, przyłączenie prawie 5 hektarów terenów do granic miasta od gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zmiany w zakresie korytarzy przewietrzania, dopasowanie do nowych przepisów, zmiany w rejestrze zabytków czy rozluźnienie restrykcji dotyczącej nowej zabudowy na obrzeżach miasta.

Zdaniem władz miasta studium powinno w szerszym zakresie uwzględniać metropolitalny kontekst i wyznaczać nowe kierunki rozwoju, w ramach których reprezentowane byłyby wspólne interesy. Jak mówią władze miasta, w nowym studium powinien zostać zagwarantowany podstawowy wymiar polityki przestrzennej miasta, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców i użytkowników miasta. Projekt ma zakładać także zwiększenie powierzchni zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej.

Dokument powstać ma do 2020 lub 2021 roku. Prace nad nim prowadzić ma miejskie biuro planowania.

Krakowskie Studium uchwalono w roku 2014 | il. bip.krakow.pl

.

Procedura planistyczna w polskich miastach