Konsultacje społeczne Planu Mobilności MOF Olsztyna

17 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Uwagi zgłaszać można do 17 lutego 2017.

fot. Jakub Murat | źródło: Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0 | grafika: Kamil Suchożebski

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna składa się z rdzenia – miasta na prawach powiatu Olsztyn – oraz sąsiadujących gmin – Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Łącznie jest to teren około 1450 km kw., który zamieszkuje 233 tys. osób. Co stanowi odpowiednio 6% powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego oraz 16% jego mieszkańców.

Opracowanie planu mobilności ma na celu stworzenie sprawnie działającego systemu transportu. Tak działający transport będzie mógł zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do kluczowych celów podróży i usług, nastąpi poprawa stanu bezpieczeństwa, ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu. Wymiana taboru skutkować będzie poprawą wydajności i efektywności kosztowej. Powyższe zmiany pozytywnie wpłyną na wielopłaszczyznowe podniesienie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego.

Projekt Planu Mobilności wskazuje trzy cele strategiczne, którym podporządkowano cele operacyjne i zadania:

Podniesienie jakości transportu zbiorowego i komunikacji drogowej

 • Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego
  • Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin oraz Centrum
  • Przedłużenie linii tramwajowej od krańcówki na os. Generałów i ul. Wilczyńskiego
  • Przedłużenie linii tramwajowej w ul. Dworcowej, do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w ul. Krasickiego do krańcówki na ul. Kanta, przebudowa waidutku nad koleją w ciąu ul. Limanowskiego w Olsztynie oraz przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku DK51 – przejście graniczne Bezledy)
  • Budowa buspasów na terenie miasta Olsztyna (w ramach planowanych modernizacji sieci drogowej)
  • Zakup taboru tramwajowego do 40 szt.
  • Zakup taboru autobusowego Olsztyn do 90 szt.
  • Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego przez gminy MOF Olsztyna
 • Integracja systemów transportowych na terenie MOF Olsztyna
  • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS
  • Wybudowanie węzłów przesiadkowych integrujących przesiadki w relacjach tramwaj – autobus oraz autobus – autobus, w zakresie komunikacji miejskiej i regionalnej
  • Budowa parkingów Park&Ride i Kiss&Ride
  • Budowa parkingów Bike&Ride
  • Dostosowanie rozkładów jazdy do godzin pracy największych przedsiębiorstw
  • Synchronizacja rozkładów jazdy transportu zbiorowego
  • Przygotowanie i realizacja koncepcji roweru publicznego
 • Rozwój systemu zarządzania ruchem z wykorzystaniem ITS
  • Rozbudowa systemu ITS
 • Poprawa jakości dróg na terenie MOF Olsztyna
  • Budowa dróg gminnych i powiatowych
  • budowa dróg gminnych i powiatowych – projekty uzupełniające
  • Modernizacja i przebudowa odcinków dróg w Olsztynie
  • Rozwój łańcuchów ekomobilności w gminach MOF Olsztyna z uwzględnieniem dróg gminnych i powiatowych
  • Budowa dróg krajowych i wojewódzkich

Atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń MOF Olsztyna

 • Poprawa warunków dla ruchu niezmotoryzowanego
  • Budowa i remonty chodników z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności
  • Infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu niezmotoryzowanego
  • Budowa ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej na terenie MOF w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez powiat olsztyński
 • Rozwój infrastruktury rowerowej
  • Budowa komunikacyjnych dróg rowerowych
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łynostrada
  • Rozwój komunikacji rowerowej na obszarze Zatorza
  • Rozwój strefy „Tempo 30” i reorganizacja ruchu
  • Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych przez gminy MOF Olsztyna

Promocja i wsparcie racjonalnych wyborów transportowych na terenie MOF Olsztyna

 • Działania edukacyjne w zakresie zwiększania świadomości na temat zrównoważonej mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Promocja – informowanie i promowanie wyboru rożnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku (transport publiczny, ruch rowerowy i pieszy)
  • Współpraca z przedsiębiorstwami, uczelniami i innymi podmiotami w celu kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej
  • Wydarzenia i warsztaty promujące ekologiczne sposoby przemieszczania się (w ramach SUMBA, CiViNET POLSKA oraz innych działań)
  • Kształtowanie wśród konkretnie zdefiniowanych grup odbiorców (w tym dzieci, młodzieży, seniorów itp.) pożądanych zachowań komunikacyjnych, zgodnych z regułami zrównoważonego rozwoju
Pełna treść projektu Załącznik mapowy

 

Zgłaszanie uwag

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi do 17 lutego drogą elektroniczną na adres [email protected] lub [email protected]. Można również złożyć formularz bezpośrednio w urzędzie gminy, w dni robocze, w godzinach pracy urzędów:

 • Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, pok. nr 211;
 • Urząd Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1;
 • Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32;
 • Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2;
 • Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2;
 • Urząd Gminy Purda, Purda 19;
 • Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10.

Ponadto w lutym odbędą się spotkania otwarte:

 • Stawiguda – 6 lutego 2017 – 17:00 – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Leśna 2;
 • Olsztyn – 7 lutego 2017 – 17:00 – Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 1, sala 219;
 • Barczewo – 8 lutego 2017 – 8:00 – Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, sala sesyjna;
 • Dywity – 8 lutego 2017 – 17:00 – Urząd Gminy, ul. Olsztyńska 32, sala konferencyjna;
 • Jonkowo – 9 lutego 2017 – 17:00 – Urząd Gminy, ul. Klonowa 2, sala konferencyjna;
 • Gietrzwałd – 10 lutego 2017 – 17:00 – Urząd Gminy, ul. Olsztyńska 2, sala konferencyjna nr 9.