Konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o rewitalizacji

Max_MIR_PL_poziome

Projekt założeń ustawy o rewitalizacji trafił wczoraj do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych – podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce.

Ustawa stworzyć ma ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje oraz, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać będzie coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Wprowadzenie takich zmian w prawie jest konieczne, zwłaszcza w kontekście szacunków Instytutu Rozwoju Miast, według których aż 20 proc. obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) jest zdegradowanych i wymaga pilnych działań.

Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska. Aby rewitalizacja była dobrze przemyślana i zaplanowana, jej podstawą na konkretnym obszarze będzie program rewitalizacji. Opracują go i uchwalą samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami).

Kompleksowa i skuteczna rewitalizacja to też jeden z najważniejszych sposobów dążenia do ładu przestrzennego i ograniczania żywiołowej suburbanizacji (tzw. rozlewania się miast), która powoduje narastające koszty przestrzenne, ekonomiczne i środowiskowe. Zatem im powszechniejsza będzie rewitalizacja, tym bardziej polskie miasta będą zwarte, przyjazne i o wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

Projekt założeń ustawy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju