AKTUALNOŚCI

Termin konsultacji kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Rozpoczęte w ostatnich dniach września konsultacje nad opublikowanym projektem trwać mają przez co najmniej dwa miesiące. Minister Andrzej Adamczyk poprosił jednak zainteresowanych o składanie uwag do 28 października tak, by “umożliwić rzetelną analizę uwag” oraz umożliwić organizację spotkań konsultacyjnych. Projekt konsultowany będzie kolejny raz po zmianach w jego treści.

Zdaniem autorów, projekt rozwiązać kwestie takie jak skoordynowanie przestrzenne procesów inwestycyjnych, racjonalne planowane rozwoju w tym wyznaczanie odpowiednich powierzchni terenów do urbanizacji, zbilansowanie kosztów urbanizacji czy zagospodarowywanie terenów dla których nie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego.

Cele kodeksu
  • przywrócenie i zapewnienie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w tworzeniu polityk przestrzennych na wszystkich poziomach planowania
  • poprawa przewidywalności i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego
  • efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych.

Do przepisów prawa wprowadzone zostaną pojęcia „inwestycji” (obejmujące dzisiejsze roboty budowlane, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz zmianę zagospodarowania terenu) oraz „zgody inwestycyjnej” (rozstrzygnięcie zastępujące obowiązujące obecnie pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o podziale nieruchomości). Kodeks przewiduje podział inwestycji na 6 kategorii, każda kategoria będzie miała zadedykowaną procedurę uzyskiwania zgody inwestycyjnej. Zgoda inwestycyjna wydawana będzie przez starostę bądź wojewodę. Ministerstwo liczy na skrócenie m.in. czasu wydania decyzji dla budowy domów jednorodzinnych do 200 metrów kwadratowych.

W “Kodeksie” następuje zniesienie zasady wolności budowlanej – prawo zabudowy nie ma być główną częścią prawa własności. Prowadzony ma być rejestr urbanistyczno-budowlany, w którym zamieszczane mają być wnioski i rozstrzygnięcia.

Wzmocniona ma zostać rola Studium (pod nową nazwą – Studium Rozwoju Przestrzennego Gminy), a zlikwidowane mają zostać inwestycje celu publicznego. Na poziomie wojewódzkim i krajowym pojawić miałyby się Plany Rozmieszczenia. Ograniczone zostać ma inwestowanie bez planu miejscowego – wydawanie Zgody Inwestycyjnej dotyczyć ma głównie luk w zabudowie. Zapisy “Kodeksu…” ograniczają też możliwość wyznaczania nowych terenów pod zabudowę. Wymagało to będzie udowodnienia prognozami rozwojowymi, że gminy potrzebują terenów pod urbanizację.

Kodeks poświęca dużo uwagi aspektom finansowym. Znacznie ograniczony jest zakres odszkodowań, które gminy będą musiały wypłacać przy wejściu w życie nowego planu miejscowego. Nowy zakres odszkodowań objąć ma całkowity zakaz zabudowy oraz wygaśnięcie obowiązujących zgód inwestycyjnych, jednak nie dotyczy to uwarunkowań związanych z hydrologią, geologią czy aspektami przyrodniczymi. Opłaty planistyczna i adiacenckie zastąpione będą przez opłatę infrastrukturalną za realnie poniesione koszty wykonania planów miejscowych (Art. 258.), która ma być wpłacana przez właścicieli i użytkowników wieczystych na rachunek bankowy urzędu gminy.

Warto dodać, że w przepisach ustawy wprowadzającej, wprowadzona ma zostać specjalna procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu.

kodeks


Powstanie ustawy wynika z konieczności kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Prace nad dokumentem rozpoczęto sześć lat temu. W 2012 roku premier Donald Tusk powołał do życia Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, która prowadziła prace nad ustawą. W pierwszej połowie 2014 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła podstawową wersję kodeksu urbanistyczno-budowlanego, projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych w 2015 roku, jednak nie zakończyły się one uchwaleniem ustawy przed końcem kadencji. Od stycznia, po odwołaniu członków Komisji Kodyfikacyjnej, nad ustawą pracowali urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod kierownictwem wiceministra Tomasz Żuchowskiego.