AKTUALNOŚCI

Konkurs na zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska

Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił konkurs na opracowanie “Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze”. Termin składania prac konkursowych 31.08.2016 r. do godziny 15:00. Łączna pula nagród to 40 tys. zł.

Krakow plakat koniew

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, legitymujących się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, architektura krajobrazu, budownictwo, urbanistyka, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, sztuka ogrodowa, architektura wnętrz, bądź dysponujących osobami o ww. wykształceniu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla przedsięwzięcia będącego jego przedmiotem – koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze, zmierzające do kompleksowej realizacji zapisów planu MPZP obszaru „Młynówka Królewska-Filtrowa”, postulowanej przez społeczność miasta ze względu na specyfikę miejsca, znajdującego się w pasie Parku Młynówka Królewska. Dla przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych technologicznych i ekologicznych najwyższej jakości, zaprojektowanych ze szczególnym uszanowaniem kontekstu przestrzennego – przyrodniczego i kulturowego.

Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter miejsca, łączącego jego walory z kontekstem przestrzennym i formą jego wykorzystywania. Obszar objęty konkursem charakteryzuje się wysokimi walorami kulturowymi (koryto dawnej Młynówki Królewskiej – dzieła średniowiecznej myśli inżynierskiej), przyrodniczymi (duży udział terenów zieleni stanowiących korytarz ekologiczny o randze lokalnej), rekreacyjnymi (możliwość kontynuacji planu stworzenia parku linearnego). Obecnie teren stanowi pusty plac z zieleńcami i dominantą w formie cokołu po byłym pomniku Koniewa, który nie wykorzystuje swojego potencjału. Kluczowe założenie stanowi kształtowanie wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych dążącej do integracji przestrzennej obszaru z terenami sąsiednimi poprzez utrwalenie istniejących powiązań widokowych oraz przyrodniczych oraz zahamowanie procesów degradacji przestrzennej. Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych w tym zwłaszcza w obszarze komunikacji rowerowej.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na połowę września br.

Informacja prasowa; więcej na stronie konkursu