Konkurs: Normy + miasto = smart city

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje po raz siódmy Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” – w tym roku pod hasłem: „Normy + miasto = smart city”. Konkurs startuje 1 października br. i skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
Laureatów poznamy na konferencji poświęconej „Smart City” 15 marca 2019 r. w Warszawie.

Inteligentne, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar, który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Smart Cities, czyli miasta inteligentne nie mogą powstawać bez norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić również zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, czy też zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania w tym zakresie decyzji.

Cechy inteligentnego miasta:

  • Zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców;
  • Innowacyjne i otwarte;
  • Zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa;
  • Efektywne wykorzystujące i doskonalące technologii informacyjno-komunikacyjne;
  • Zapewniające łatwą i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną, społeczną);
  • Szanujące środowisko naturalne.

Cele konkursu:

  • Upowszechnienie wśród uczniów przekonania o roli norm, które tworzą inteligentne miasta,
  • Przybliżenie młodzieży zagadnień normalizacyjnych i zwrócenie uwagi na wpływ norm na każdą sferę życia,
  • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia kwestii normalizacyjnych do swoich zajęć lekcyjnych.

 

Zadania konkursowe dla uczniów obejmują trzy kategorie: „Esej”, „Grafika”, „Video”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prace należy przesłać poprzez stronę – LINK do 31 stycznia 2019 r. Zwycięskie prace wybierze jury powołane przez Prezesa PKN. Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji 15 marca 2019 r.

Patroni honorowi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydent Miasta Gdyni
Patroni Medialni: Perspektywy, Studia.net, Studies.info, ForumBiznesu.pl, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog.

Szczegóły na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy